ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    ΠΑΛΛΗΝΗ 14/5/2008
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                                          Αριθμ. Πρωτ: 5873
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών
Σχεδίων και Εφαρμογών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 100, Τ.Κ. 15351
Τηλ: 2106033072, Πληροφορίες: Πιπαρά Μ.- Λάγιος Γ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας

στην περιοχή επέκτασης Β΄ κατοικίας

Αγ. Μαρίνας (Μακιλιάρη) του Δήμου Κρωπίας

 


Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 79881/3445/1984 (ΦΕΚ 862/Β?84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994)

3. Την αριθμ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την Εγκ. ΔΤΕ/22820/2280/34/97.

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ


  Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων εντός των ορίων Ζ.Ο.Ε. Μεσογείων περιοχή επέκτασης Β΄ κατοικίας Αγ. Μαρίνας (Μακιλιάρη) του Δήμου Κρωπίας να προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα τις εργάσιμες μέρες και ώρες με σκοπό:

  Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά στο ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’όψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

  Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζεται σε  15 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

  Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:                   

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα συνοδεύοντα από αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.                                       

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, μη εκποιήσεως βαρών και διεκδικήσεων της ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.


  Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 ή δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται  όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για  την ιδιοκτησία.


 Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία θα δέχεται κοινό Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-15:00

    Η Συντάξασα                                    Ο προϊστάμενος                                Ο Διευθυντής

    Μ. Πιπαρά                                            Γ. Καραΐσκος                            Δ. Παπακυριακόπουλος    


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 60 επισκέπτες και κανένα μέλος