ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Μαρκόπουλο  22-01-2014                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αρ. Πρωτ. : 114
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου - Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο
Πληρ: Kιμπεζή Κατερίνα, Γκουλιούμη Μαρία, Τηλ: 22990-20124,   Fax: 22990-20013
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. 1/2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
                                     για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος
                            «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
To N.Π.Δ.Δ.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Έχοντας υπόψη:
1.    Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α).
3.    Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α).
4.    Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
5.    Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
6.      Την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ:2.35832/οικ.3.2401/28-12-2012 (ΦΕΚ 3484/τ.Β΄/31-12-2012) η οποία τροποποιεί την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ: 1.8010/οικ.3.1413/9-6-2011 (ΦΕΚ 1230/τ.Β΄/14-6-2011), με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του  Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».
7.      Την με αριθ. πρωτ. 3.18656/οικ.6.4490/05-06-2013 πρόσκληση (αρ.63)  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονες Προτεραιότητας 7,  8,  9 : «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση».
8.     Την υπ’ αριθ. 3.19703/6.4806/19-06-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα: «Ένταξη της  Πράξης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2013-2014 στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου”  με κωδικό ΜΙS 447893  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”» .
9.    Την υπ΄αριθμ. 1360/19-06-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε,  για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για φορείς/δομές & ωφελούμενες μητέρες.
10.    Τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων δομών ανά Δήμο, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 1360/19-06-2013 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2013-2014, για το Δήμο Δομής: Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας,  Φορέας:  Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Νομού Αττικής, Περιφέρειας Αττικής,  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,  καθώς και τους οριστικούς πίνακες ωφελουμένων γυναικών (αλφαβητικά) ανά δομή.
11.    Την υπ' αριθμ. 8/19-03-2013  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων  Δήμου  Μαρκoπούλου Μεσογαίας «Βραυρώνιος», με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2013».  
12.    Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 17201/14629/29-03-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,  περί αποστολής αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων  Δήμου  Μαρκoπούλου Μεσογαίας «Βραυρώνιος»,  για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών,  προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
13.    Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/138/27442/11-11-2013 Εγκριτική Απόφαση της  Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως  ισχύει.
14.    Το υπ΄αριθμ. 45748/14-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων», προς το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
15.    Την υπ΄αριθμ. 65/03-12-2013 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων  Δήμου  Μαρκoπούλου Μεσογαίας «Βραυρώνιος»,  με θέμα «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων».
16.    Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 1703/τ.Β’/01-08-2011, περί συγχώνευσης  των Νομικών Προσώπων: A) Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Β) Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΚΑΠΗ), Γ) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Μαρκοπούλου, Δ) Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου και Ε) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ  με τον διακριτικό τίτλο «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
17.    Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 685/τ.Β’/21-05-2010, περί τροποποίησης συστατικής πράξης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μαρκοπούλου».
18.    Την υπ΄αριθμ. 175/19-3-2013 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων   «Βραυρώνιος», περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του Ν.Π.Δ.Δ.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ  «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν. Αττικής  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης    Υπηρεσία    Έδρα υπηρεσίας    Ειδικότητα    Διάρκεια σύμβασης    Αριθμός
ατόμων
180    
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων  Δήμου  Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Για τη λειτουργία της δομής του Δημοτικού Παιδικού
Σταθμού Μαρκοπούλου
    Μαρκόπουλο    ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ)    Από την υπογραφή της σύμβασης έως
 31-8-2014,
με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος    1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης    Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

180    ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας (Ορχηστικής – Μουσικοκινητικής) ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «27-09-2013» επισημαίνονται, μεταξύ άλλων,  τροποποιήσεις σχετικές με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των κριτηρίων της ανεργίας (για ανέργους που παρακολουθούν προγράμματα του ΟΑΕΔ, κ.λ.π.), της πολυτεκνικής και μονογονεικής ιδιότητας (ως προς τη δήλωση για την πρόσληψη άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας), της μονογονεικής ιδιότητας (σε περίπτωση διάστασης γονέων) και της μερικής απασχόλησης.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «27-09-2013»],   να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ν. Αττικής. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ  «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο, απευθύνοντάς την υπόψη κας  Κιμπεζή Κατερίνας, Γκουλιούμη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας:  22990-20124).  
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής  και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ν. Αττικής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ).


                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ.


                  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜ. ΔΡΑΚΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 312 επισκέπτες και κανένα μέλος