ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ (CATERING)

Ταχ.Δ/νση:  Χαλκουτσίου 50
Τ.Κ.: 19015 Ωρωπός
Πληροφορίες: Κουντουριώτου
Τηλέφωνα: 22953 20334
Fax:            22953 20328
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη :

1.    Tην 11389/93 Yπουργική Aπόφαση περί “ENIAIOY KANONIΣMOY ΠPOMHΘEIΩN ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ”.
2.    Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
3.    Τον Ν. 2286/1995 ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ’’
4.    Την 35130 /739/9-8-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. Ναυτιλίας &Ανάπτυξης περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ  των χρηματικών ορίων.
5.    Την παρ. 4,5 & 6 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ & την υπ΄αριθμ.Π13305/3-11-2010 Απόφαση του Υπ. Οικονομικών Ανταγωνισμού & Ναυτιλίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα.
6.    Τις διατάξεις του  Ν.3852/2010.
7.    Το άρθρο 4 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 240/τ.Α’ /12-12-2012) περί ρύθμισης ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπ. Εσωτερικών – Προμήθειες ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.
8.    Τον Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ όπως αυτός εγκρίθηκε με την 28/2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
9.    Την 129/2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
10.    την με αριθ.288/2013 απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη.
11.    την με αριθ.403/2013 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης
12.    την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
                                   (Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης : 30497/23-12-2013)

Ο Δήμαρχος Ωρωπού διακηρύσσει την δημοπράτηση του Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια για τη σίτιση των νηπίων (catering)», με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια έτοιμου φαγητού (catering) στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Ωρωπού για τη σίτιση των φιλοξενουμένων νηπίων με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) ανάμεσα στις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50 - 19015 Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 10/02/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο  πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 2:00μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Η παρούσα προμήθεια προϋπολογίζεται στα 109.315,44€  πλέον 25.142,55€  για αξία ΦΠΑ 23% ήτοι σύνολο δαπάνης 134.457,99€ θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6481.0001.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) δηλαδή 6.722,90€. Διάρκεια ισχύος εγγυητικής επτά (7) μηνών. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού, κατόπιν αιτήματος έναντι καταβολής του ποσού 10,00€ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) μέχρι και την 07/02/2014.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 413 επισκέπτες και κανένα μέλος