ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Ταχ.Δ/νση:  Χαλκουτσίου 50
Τ.Κ.: 19015 Ωρωπός
Πληροφορίες: Ε. Κουντουριώτου
Τηλέφωνα: 22953 20334
Fax:            22953 20328
   

    
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη :
1.    Της υπ΄  αριθμ. 11389/93 Απόφασης Υπ. Εσωτερικών ¨Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ)¨
2.    Των άρθρων 193 παρ. 1 κ΄ 3 και 209 παρ. 1 του Ν. 3463/06 ¨Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων¨
3.    Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2286/95 ¨Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων¨
4.    Του Π.Δ. 60/07 ‘’Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,  περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005’’
5.    Του Ν. 2522/97 ¨Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών.¨
6.    Του Ν. 3310/05 ¨Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων¨, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05 ¨τροποποίηση του Ν. 3310/05 ¨
7.    Τις λοιπές ισχύουσες εγκυκλίους και διατάξεις που αφορούν τις προμήθειες του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α.
8.    H με αριθμ 287/2013 απόφαση της Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 20/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
9.    H με αριθμ 402/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές.
10.    Την υπ’ αριθμ. 20/2013 μελέτης της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού
11.    Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερόμενων στο θέμα ειδών.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης : 30496/23/12/2013)

Ο Δήμος Ωρωπού αποφασίζει την δημοπράτηση του Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια δύο μηχανημάτων έργου», με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια δύο (2) μηχανημάτων έργου τύπου «JCB», προϋπολογισθείσας αξίας 170.000,00€ πλέον αξίας Φ.Π.Α.23% 39.100,00€, ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 209.100,00€.
Η προαναφερόμενη δαπάνη θα καλυφθεί από έσοδα πολιτικής προστασίας του Δήμου Ωρωπού σύμφωνα με την με αριθμό 238/2013 απόφαση Δ.Σ και θα βαρύνει τον Κ.Α.35.7131.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου Ωρωπού για το έτος 2013 με εγκεκριμένη επαρκή πίστωση.
 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50 - 19015 Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 12/02/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο  πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 02:00μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5 % της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δηλαδή 10.455,00€, σύμφωνα με την 1η παράγραφο του 26ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.).
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού, κατόπιν αιτήματος έναντι καταβολής του ποσού 10,00€ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) μέχρι και την 11/02/2014.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 345 επισκέπτες και κανένα μέλος