ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΤΜ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια 190 10
Πληρφορίες Νάνου Ευαγγελία
Τηλ.: 2299320320
Φαξ: 22990 48653
Ημερομηνία: 02/01/2014
Αρ. Πρωτ.: 11
 
 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2014
Ο Δήμαρχος ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
΄Εχοντας υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθ.86 του Ν 3463/06
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν.3584/2007 σύμφωνα με τις οποίες η καθιέρωση Υπερωριακής εργασίας γίνεται με απόφαση του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου, με τους όρους, περιορισμούς και την διαδικασία των γενικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τους δημοτικούς υπαλλήλους
3. Τις διατάξεις του άρθρου20 του Ν. 4024/2011
4. Τις διατάξεις του Ν.3274/04(ΦΕΚ 195/Α/2004)
5. Το γεγονός ότι δεν επιχορηγούνται πλέον οι Δήμοι όπως παλαιότερα, δεν είναι δυνατή η προκήρυξη έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης. Έτσι λόγω της δεδομένης μεγάλης έκτασης του Δήμου Σαρωνικού το ήδη υπάρχων προσωπικό αναγκάζεται να εργάζεται υπερωριακά για την συντήρηση του δικτύου ύδρευσης της περιοχής μας.
6. Την βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας που αναφέρει ότι στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2014 του Δήμου Σαρωνικού έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης και για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.
 
 
 
 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την έγκριση συνολικά 4.752 ωρών υπερωριακής απασχόληση από 1/1/14 έως 31/12/14 μονίμου προσωπικού και 864 ώρες για το προσωπικό Ιδ. Δικαίου από 1/1/2014 έως 31/12/2014 σε περίπτωση ύπαρξης εκτάκτων – απρόβλεπτων ή κατεπειγουσών αναγκών, οι οποίες θα διαπιστώνονται και θα βεβαιώνονται από τον Δήμαρχο του Δήμου Σαρωνικού ή τον αρμόδιο μετά από εντολή Δημάρχου Αντιδήμαρχο, με αντίστοιχες αναλυτικές καταστάσεις για τους υπαλλήλους του Δήμου μας όπως παρατίθενται παρακάτω:
 
 
 
 
ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Α) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΟΝΙΜΩΝ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Για έντεκα (11) υπαλλήλους υπηρεσίας ύδρευσης 2.640 ώρες
 
Β) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Για έντεκα (11) υπαλλήλους της υπηρεσίας ύδρευσης 2.112 ώρες
 
 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
Α) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Για δύο (2) υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ύδρευσης 480 ώρες
      
Β) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Για δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας ύδρευσης 384 ώρες
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα
 
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 170 επισκέπτες και κανένα μέλος