ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Νέα Μάκρη 10 / 12 / 2013
Α.Π. : 32636
  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 1. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό   για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» με συνολικό προϋπολογισμό 454.702,34 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
Το έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των εξής κτιρίων του Δήμου Μαραθώνος :
α) Κτίριο πρώην Δημαρχείου Νέας Μάκρης: Αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση λέβητα, εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης, εγκατάσταση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας τύπου VRV και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων
β) Κτίριο 1ου Γυμνάσιου Νέας Μάκρης: Αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση δώματος, αντικατάσταση λέβητα, εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης, αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρούμενου τύπου και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων
2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με συνολικό προϋπολογισμό 226.760,10 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) και
β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με συνολικό προϋπολογισμό 227.942,24Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
 
3. Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν με δική τους δαπάνη τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνα, Λεωφόρος Μαραθώνος 104,190 07, Νέα Μάκρη Αττικής κάθε εργάσιμη ημέρα και από ώρα 9:00 π.μ. έως 1:30 μ.μ., μέχρι και την Πέμπτη 02-01-2014
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τον εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22943 20541 και 22943 20518, FAX επικοινωνίας 22940 90810, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κάκαρης Ευάγγελος.
 
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μαραθώνος, στην Λεωφόρο Μαραθώνος 104, Τ.Κ190 07, Νέα Μάκρη Αττικής, πρώην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 07-01-2014 , ημέρα Τρίτη (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ.) με σύστημα υποβολής προσφορών, το οποίο περιλαμβάνει την υποβολή προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/2008.
 
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1η ή στην 2η τάξη για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και στην Α2 ή 1η τάξη ή στην 2η τάξη για έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι Προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Περισσότερες λεπτομέρειες στη Διακήρυξη.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.321,54 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
 
7. Το έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. Πράξης 2012ΣΕ06180028), η οποία συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «03 – Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»
Προκαταβολή θα χορηγηθεί ύψους 10% του συνολικού ποσού της Σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής ( άρθρο 242, παρ. 3, του Ν.4072/12 της Γ.Γ.Δ.Ε. σε συμπλήρωση του Ν.3614/2007 ΕΣΠΑ).
 
8. Η προθεσμία για την κατασκευή και πλήρη αποπεράτωση του όλου έργου είναι έξι (6) μήνες.
 
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαραθώνος.
 
 
Μαραθώνας, 10 Δεκέμβριου 2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΛΟΥΪΖΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 385 επισκέπτες και κανένα μέλος