ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 24/6/2008

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7348

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ

161-21-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΤΗΛ. 210.72 92 601 έως 608

ΑΡΜΟΔΙΟΣ. Σκαροπούλου Εύη

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

για την προμήθεια ΔΥΟ (2) ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΕΝΟΣ (1) ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΕΝΟΣ (1) WC ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε μυστική δημοπρασία με “ανοιχτό διαγωνισμό” όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (απόφαση αριθμ. 11389/93 ΦΕΚ 185/Β) με σφραγισμένες προσφορές η προμήθεια ΔΥΟ (2) ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΕΝΟΣ (1)ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΕΝΟΣ (1) WC ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ενδεικτικής δαπάνης 69.972,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 9 Ιουλίου 2008 ημέρα Τετάρτη στις 10.00 π.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 2.940 ΕΥΡΩ. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγραφές προσφορές το αργότερο μέχρι τις (13.00 μ.μ.) της 8ης Ιουλίου 2008 ημέρα Τρίτη.

Αν η προσφορά σταλεί ταχυδρομικά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 της διακήρυξης.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια ειδών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες- μέλη της Ε.Ο.Κ. από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια (άρθρο 7 παρ.1 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ)

Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα, αυτά θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης.

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές θα παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα αποστέλλονται ή θα παραδίδονται έξι (6) εργάσιμες ημέρες μετά την λήψη της σχετικής αίτησης.

Αρμόδια υπάλληλος για την χορήγηση των εγγράφων του διαγωνισμού είναι η κα Σκαροπούλου Εύη (ΤΗΛ. 210.7292601 έως 608 FAX 210. 7292621) για τα οποί απαιτείται η έκδοση σχετικού παραβόλου δέκα (10) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης και χορηγούνται από 30/6/2008 έως 7/7/2008.

Ο Δήμαρχος

ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΟΚΑΣ

 


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 66 guests και κανένα μέλος