ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.                                                     
Βούλα       05-11-2013          
Αριθ. Πρωτ.: 59401
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ» με προϋπολογισμό 50.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) ή από το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210 8970918, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης οδός Βασ.Κων/νου 25.. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2030465 Άρης Μέμος και στην γραμματεία της Τ.Υ. τηλ.: 2132030431, FAX επικοινωνίας 213 20 30 439 και μέχρι την Πέμπτη 28/11/2013 και ώρα 13.00 μ.μ .
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03/12/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο δημοτικό Κατάστημα Βασ. Κωνσταντίνου 25, Βάρη και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) .
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην A1, Α2 , και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ   καθώς επίσης και των Νομαρχιακών Μητρώων Εργοδηγών Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών με τουλάχιστον 9-ετή πείρα, Αδειούχοι επιχειρηματίες με τουλάχιστον 9-ετή πείρα, Εμπειροτέχνες με τουλάχιστον 11-ετή πείρα και Υπομηχανικοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ μετά τριετίας λήψη πτυχίου.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο και
γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη A1, Α2 , και 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 706,93 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 9 (εννέα) μηνών & τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 (εξι) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοινωνίας ενημέρωσης με e-mail και τηλεομοιοτυπία (fax).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Σπυράγγελος Πανάς

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 127 επισκέπτες και κανένα μέλος