ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΕΡΓΟ: «Διαγραμμίσεις οδών έτους 2013, Δήμου Παλλήνης»
Αρ. Μελ. 21/2013
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   90.572,59 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 23%)
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Διαγραμμίσεις οδών έτους 2013, Δήμου Παλλήνης», με προϋπολογισμό 90.572,59 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).
1. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
• κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 72.192,40€ (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%,απρόβλεπτα 15%)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00 € (Δευτέρα-Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00-13:00), από τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013 μέχρι και την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210.66.04.715, FAX επικοινωνίας: 210.66.04.643, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Τσούκα Ματίνα.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας» του άρθρου 4 παράγραφος α του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου
• τάξεις Α2, 1η και 2η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
• Κ/Ξ στην τάξη Α1 στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.443,85 ΕΥΡΩ, η οποία θα ισχύει το λιγότερο για διάστημα ΕΠΤΑ (7) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΞΙ (6) μήνες από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών, κατά το άρθρο 24 του Ν. 3669/2008.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Παλλήνης για το έτος 2013.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 258 επισκέπτες και κανένα μέλος