ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Βούλα: 12.11. 2013

Aρ. Πρωτ.: 60953

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

     Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , διακηρύττει ότι :

  1. 1.Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) για την ανάθεση του έργου « ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ » με προϋπολογισμό 49.999,95 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.
  2. 2.Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 10/12/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (Λ. Βασ. Κων/νου 25 , Βάρη) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.
  3. 3.Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1ης τάξης για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ ή σε νομαρχιακά μητρώα αντίστοιχου προϋπολογισμού .
  4. 4.Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά , περιλαμβανομένης της κράτησης 6%0 του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ137/Α/24-8-93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί .
  5. 5.Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 815,00αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, άρθρο 24 και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της . Η εγγυητική επιστολή δεν θα γίνεται δεκτή, αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών & τριάντα (30) από την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.
    1. 6.Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 29.956,06€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ , απρόβλεπτα 5.302,22 , γενικά έξοδα & εργολαβικό όφελος 5.392,09 και Φ.Π.Α. 23% 9.349,58 €.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ, Δ/νση Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210 8970918 εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών που διατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης οδός Βασ. Κων/νου 25 μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη, 05/12/2013 , από 09.00 μέχρι 13.00 .

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2030425 Ελένη Μωραϊτη και στην γραμματεία της Τ.Υ. τηλ.: 2132030431, FAX επικοινωνίας 213 20 30 439 και μέχρι την Πέμπτη 05/12/2013 και ώρα 13.00 μ.μ .

 

 

                                                                                                                  O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

      

                                                                                                           ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 501 επισκέπτες και κανένα μέλος