ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ     

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

Ημερομηνία: 5/11/13

Αριθ. Πρωτ.59505

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ» με προϋπολογισμό 30.000,00 € με ΦΠΑ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, Συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π.) ή από το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210-8970918, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης οδού Β. Κων/νου 25.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα τηλ.: 213-2030488 Ζωή Δράμη, fax επικοινωνίας 213 20 30 439 και μέχρι την Παρασκευή 22-11-2013 και ώρα 9:00π.μ. – 13:00μ.μ.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-11-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στο δημοτικό Κατάστημα Βασ. Κωνσταντίνου 25, Βάρη και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη και

δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1, Α2 και 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ.10 του άρθρου 16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5. Κριτήρια για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν.3669/2008.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 467,80 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 6 (έξι) μηνών & τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 (έξι) μήνες.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

8. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

10. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοινωνίας ενημέρωσης με e-mail και τηλεμοιοτυπία (fax).

Ο Δήμαρχος

Σπυράγγελος Πανάς

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 432 επισκέπτες και κανένα μέλος