ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Παλλήνη 19/6/2008
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ    Αρ. Πρωτ. 5754
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και
Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών
Ταχ. Δ/νση Λ. Μαραθώνος 100, 153 51 Παλλήνη
Πληροφορίες: Δ. Μιχάλογλου, τηλ. 213 2005199

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων (Μαυρίκεζα) κατά την ΠΡΩΤΗ ανάρτησή της.

Εχοντας υπόψη:

– Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

– Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα την παρ. 6 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162Α/03.10.1994).

– Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877Β/25-11-1994), απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

– Την από 29/04/2002, σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης «Μελέτη κτηματογράφησης- πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής».

 

Καλούνται

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της Πράξης Εφαρμογής της μελέτης «Μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής» στην περιοχή «Μαυρίκεζα» του Δήμου Καλυβίων  Θορικού (Ν. Αττικής), όπως αυτή προσδιορίζεται στα σχετικά διαγράμματα, κλίμακας 1:1000 και πίνακες της πράξης εφαρμογής να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών στην Δ/νση Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής της Πράξης Εφαρμογής της μελέτης «Μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής» στην περιοχή «Μαυρίκεζα» του Δήμου Καλυβίων Θορικού (Ν. Αττικής), όπως αυτή προσδιορίζεται στα σχετικά διαγράμματα κλίμακας 1:1000 και πίνακες της πράξης εφαρμογής που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για πρώτη φορά στο τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών στη Δ/νση Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα Ν.Α.Α.Α. και στο Δήμο Καλυβίων.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της ανάρτησης και σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης του παρόντος.

Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στη διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζεται σε 15 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 90327/7188/ 15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Ν. 2242/94, η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών στη Δ/νση Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα Ν.Α.Α.Α. δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 09.30π.μ. έως 13:30μ.μ.


Ο Προϊστάμενος Χωροταξίας
Ιωάννης Καραϊσκος
Ο Διευθυντής
Δ. Παπακυριακόπουλος
Ο Αντινομάρχης
Χ. Δαμάσκος

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 225 guests και κανένα μέλος