ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                    Βάρη      06/06/2008
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                   Αριθ.Πρωτ. - 7728     
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 25, 16672-ΒΑΡΗ                    
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΑΝΝΑ ΛΑΖΑΡΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132030405
ΦΑΞ : 2132030449

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πλήρωσης   δεκατεσσάρων  [14] θέσεων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου  που εδρεύει στη Βάρη επί της Βασ. Κων/νου αριθ. 25.

Έχοντας υπόψη:
Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003,  3260/2004 και 3320/2005.
Την παρ. 2 του άρθρου 57 του Ν.2218/1994 την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ. αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 [προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών ΟΤΑ].
Την 99/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής  η οποία εγκρίθηκε  από την Περιφέρεια Αττικής με αριθ. πρωτ. 08/ΔΤΑ/8642/27-5-2008.
Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

Ανακοινώνει
 
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων  (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών του Δήμου για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

  Ειδικότητα        Αριθμός    Ειδικά τυπικά προσόντα    Χρονική
                                                                                                  διάρκεια

ΕΡΓΑΤΕΣ        9    Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
ΚΑΘ/ΤΑΣ        σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του
[ΥΕ]         Ν.2527/97        8 μήνες

ΕΡΓΑΤΕΣ    2    Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
ΥΔΡΕΥΣΗΣ        σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του
[ΥΕ]            Ν.2527/97         8 μήνες 

ΕΡΓΑΤΕΣ     3    Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
ΝΕΚΡΟ-        σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του
ΤΑΦΕΙΟΥ        Ν.2527/97         8 μήνες
[ΥΕ] 3    


Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.-  Οι υποψήφιοι πρέπει  να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών.
2.-  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την  εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.-  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).


Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες  κατά κλάδο ή ειδικότητα με την σειρά του βαθμού εντοπιότητας [α, β, γ κ.ο.κ.].Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν την ίδια εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά προσόντα. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομένων από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότητας προσλαμβάνονται οι υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα της δεύτερης κ.ο.
 Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά, γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια [ανεργία, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π.]

Προτάσσονται κατά σειρά:
α) OI ΔΗΜΟΤΕΣ: Του Δήμου Βάρης που εδρεύει ο φορέας [α΄ βαθμός εντοπιότητας]
Των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Αττικής.[β΄ βαθμός εντοπιότητας]
β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας  [χωρίς εντοπιότητα].
ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η σειρά κατάταξης των  υποψηφίων κάθε ομάδας εντοπιότητας καθορίζεται  με τη  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ως ακολούθως:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ      ΜΟΝΑΔΕΣ

  Χρόνος  Ανεργίας
α.  Τεσσάρων (4) μηνών ανεργίας    1000   
β.   Άνω των τεσσάρων (4) μηνών με ανώτατο όριο
     τους δώδεκα (12) μήνες, προστίθενται ανά μήνα
     ανεργίας    50


Σημείωση:  Ανεργος είναι ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεχείς μήνες ανεργίας, υπολογιζόμενους από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω.. Επίσης, χρόνος ανεργίας θεωρείται και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ,  καθώς και εκείνων του  Υπουργείου  Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή άλλων Υπουργείων που εκτελούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή τον ΟΑΕΔ  εφόσον ο υποψήφιος ήταν άνεργος τουλάχιστον  επί τετράμηνο κατά τον χρόνο ένταξής του στο πρόγραμμα. (παρ. 1  άρθρο 9 Ν.3051/2002). Ως χρόνος ανεργίας λογίζεται και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο άνεργος παρακολουθεί ένα από τα ανωτέρω προγράμματα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς του για να λάβει μέρος σε διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού. Η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας [STAGE] του ΟΑΕΔ θεωρείται ως χρόνος εμπειρίας και όχι ανεργίας.                Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας.
α. Για υποψήφιο που είναι πολύτεκνος, για κάθε τέκνο     50     
β. Για υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας,
για κάθε τέκνο    50
   
Σημείωση: Τις ανωτέρω μονάδες μπορεί να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα (παρ. 1 άρθρο 9 Ν.3051/2002).       


Αριθμός ανηλίκων τέκνων.
α.  Για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα    30
β.  Για το τρίτο ανήλικο τέκνο     50   
         Ηλικία.
α.  Για τους υποψηφίους ηλικίας έως Τριάντα (30) ετών    
με αφετηρία υπολογισμού το απαιτούμενο από την         
ανακοίνωση κατώτερο  όριο ηλικίας και με βάση το έτος
γέννησης, ανά έτος.    3    β.  Για τους υποψηφίους ηλικίας  άνω των τριάντα (30) ετών
με αφετηρία υπολογισμού το απαιτούμενο από την ανακοίνωση
κατώτερο  όριο ηλικίας και με βάση το έτος γέννησης, ανά έτος.     2
   
Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο  (χρόνος ανεργίας) και αν, αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων  πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
l Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων, αποκλειόμενης της αθροιστικής βαθμολόγησης.
l  Ο πολύτεκνος βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο του και το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε μέλος της οικογένειας του [δηλαδή για κάθε αδελφό του, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του].
l  Τόσο ο πολύτεκνος όσο  και το τέκνο πολύτεκνου δικαιούται περαιτέρω και τις  μονάδες από το κριτήριο των ανηλίκων τέκνων, ήτοι 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.
l Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο η απασχόληση του υποψήφιου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ [8] μήνες, για να μην έχει κώλυμα πρόσληψης γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης και προς τα πίσω.

Οι πίνακες αναρτώνται το πολύ εντός είκοσι [20] ημερών από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων, ο φορέας μπορεί να προβεί στην πρόσληψη, οπότε τεκμαίρεται ότι αρχίζει ο χρόνος απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο ο υποψήφιος δεν μπορεί να έχει απασχόληση μεγαλύτερη των οκτώ [8] μηνών, παραμένει σταθερός ακόμη και αν η πρόσληψη του προσωπικού γίνει μετά παρέλευση ικανού   χρόνου από της αναρτήσεως των πινάκων, ή οι τελευταίοι αναρτηθούν μετά την  παρέλευση των είκοσι (20) ημερών, χωρίς βέβαια στις περιπτώσεις αυτές να επηρεάζεται η διάρκεια της πραγματικής απασχόλησης του προσλαμβανομένου.
Δυνατότητα άρσης κωλύματος πρόσληψης, λόγω υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης  υφίσταται μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που προσέρχονται για κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων και διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα είναι μικρότερος του αριθμού των θέσεων αυτών ή δεν προσέρχονται καθόλου υποψήφιοι μη έχοντες κώλυμα πρόσληψης (αρθ. 2 παρ. 6 Ν. 3260/2004).
Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004, εκτός αν η πρόσληψή τους δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.
Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 3260/2004, εφόσον θεωρείται από τον φορέα βέβαιο, ότι η επαναπροκήρυξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα.
Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρκεια αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004.
     
Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Βασ. Κων/νου αριθ. 25 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού αρμόδια υπάλληλος κ.Λάζαρη Αννα,  εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Βάρης, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ.10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής αυτότητας.
2.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για   οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης   της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί  με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα [12] μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1  του Ν.2190/1994,  με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζομένου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών , ή όχι προκειμένου να κριθεί εάν αυτός [υποψήφιος] έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.
    
Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του [έναρξη και λήξη].
4.  Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ [που είναι αρμόδιος προς τούτο], η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε [5] εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
5.  Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ: α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία  να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της συμμετοχής του υποψηφίου στο πρόγραμμα  ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει, το χρονικό διάστημα παρακολούθησης του προγράμματος και β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μητρώα.
6.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους  που έχουν ανήλικα τέκνα.
7. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό της  οικογενειακής τους κατάστασης  του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ,συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (άρθρο 6,παρ.2,Ν.3454/2006). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολύτεκνη ιδιότητα (απόφαση Ολομέλειας Α.Σ.Ε.Π. της 14-12-2006). Τα τέκνα των πολυτέκνων προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (άρθ.6, παρ.3 ν.3454/2006).
8.  Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος  στο δημοτολόγιο. 
Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών που δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο  Β΄ του παρόντος, απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα (άρθρο 4 § 5 Ν.2647/1998).

   ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
α) Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών  με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας,  τίτλοι που  προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο  8  παρ. 4 ν. 1599/1986.
 β) Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο).  Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.
Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει  αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο  8  παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε  αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

Ε΄. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Περίληψη της παρούσας, περιέχουσα υποχρεωτικώς τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 § 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει),  να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές  εφημερίδες του Νομού, εφόσον εκδίδονται.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο Δήμο και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού    καταστήματος, συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 § 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης. 
ΣΤ΄.   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  -  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν  ένσταση στον ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή  τους.
Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η  καταβολή παράβολου στο δημόσιο ταμείο σαράντα  ευρώ (40) €.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 134 guests και κανένα μέλος