ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                      
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 85 (έναντι πρώην κτίριο ασυρμάτου ΟΤΕ)                                          
Τηλ.: 22940 45559
Πληροφορίες: κ. Αντωνίου
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα: 5/11/2013                                              
Αρ.πρωτ. : 43432
ΠΡΟΥΠ. : 349.979,82 € με Φ.Π.Α.

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος   διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές η εκτέλεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/08. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του ιδίου Νόμου, με συνολική κατά τον προϋπολογισμό της μελέτης δαπάνη 349.979,82 € (περιλαμβανομένου του ποσού για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).
1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 3-12-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Σπάτων – Αρτέμιδος στα Σπάτα οδός Β. Παύλου 108, Τ.Κ. 19004.
Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 3-12-2013, τότε θα διενεργηθεί την 17-12-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η παραλαβή των προσφορών, μέχρι την ώρα αυτή θα γίνεται από τη επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού στα γραφεία του Δήμου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων ή κοινοπραξίες, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν σε μια εκ των τάξεων Α2 – 1η, 2η και 3η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Σ.Α.Τ.Α.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 5590,73 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των πρόσφορων είναι 9 μήνες.
Όλα τα σχέδια και τεύχη της μελέτης βρίσκονται κατατεθειμένα στα γραφεία του Δήμου, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πριν την διεξαγωγή της Δημοπρασίας ήτοι μέχρι και την 28-11-2013 ημέρα Πέμπτη ώρα 14:00 . Επίσης αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, Λ. Καραμανλή 85, τηλ. 22940-45559, Fax : 22940 40908, αρμόδιος κ. Αντωνίου.

ΣΠΑΤΑ, 5-11-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 100 guests και κανένα μέλος