ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                               ΔΙ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ.: Σωτηρίου Αναστασία
Τηλ: 210 6032200
Σπάτα   6-11-2013    
Αριθμ. Πρωτ: 43720
 
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας, για την μίσθωση οικοπέδου για επέκταση προαύλιου χώρου του Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, Προκηρύσσει φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, για τη μίσθωση οικοπέδου για επέκταση προαύλιου χώρου του Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας προσφορά ,μέσω Πρωτοκόλλου, στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών   του Δήμου (Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ) το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
- Το ζητούμενο οικόπεδο θα πρέπει να είναι έκτασης περίπου 650 έως 800 τ.μ.
- Να είναι όμορο του 1ου Λυκείου Αρτέμιδος και συγκεκριμένα στο ΟΤ Γ 1847 της ΠΕ 6 της Δημοτικής ενότητας Αρτέμιδος.
- Να είναι επίπεδο ή με μέγιστη κλίση 6% περίπου.
- Να είναι περιφραγμένο ή να δηλωθεί υπεύθυνα ότι θα παραδοθεί περιφραγμένο.
- Να μη διαθέτει καλλιέργειες και πυκνές δενδροστοιχίες.
Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον το ακίνητό τους κριθεί κατάλληλο, θα πρέπει στη συνέχεια και κατά τη 2η φάση αυτού, να προσκομίσουν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 10% του ετήσιου προσφερόμενου μισθώματος και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας.  
Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού και λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210-6632200) και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.spata-artemis.gr.
Τα δικαιώματα του κήρυκα , τα τέλη και δικαιώματα της μισθωτικής σύμβασης με τα τρία αντίγραφα και τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής δημοσίευσης βαρύνουν τον εκμισθωτή (άρθρο 22 Π.Δ. 28/80).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 181 guests και κανένα μέλος