ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΛ6-1Χ0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 26256/05-11-2013
ΕΡΓΟ : Μικρά τεχνικά έργα 2013 (ΤΥ/57/2013)
ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠ. : 170.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
13PROC001700464 2013-11-05

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προκηρύσσει δημοπρασία επιλογής αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Μικρά τεχνικά έργα 2013»

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 170.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 101.850,69 ευρώ.

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18.333,12 ΕΥΡΩ.

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18.027,57 ευρώ.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 31.788,62 ευρώ.

3. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2013 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

4. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο (2) μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013.

5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην Α1 ή Α2 ή 1η (εντός και εκτός νομού) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και Α1 ή Α2 ή 1η (εντός και εκτός νομού) για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

6. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των έξι (6) μηνών.

7. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 2.764,23 ευρώ, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 7 μηνών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 277 επισκέπτες και κανένα μέλος