ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ. : Σωτηρίου Αναστασία
Τηλ: 210 6032200
Σπάτα   6-11-2013
Αριθμ. Πρωτ: 43718

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου (οικοπεδικών χώρων) για την στέγαση του   Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, Προκηρύσσει φανερή προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, για τη μίσθωση οικοπεδικών χώρων που θα χρησιμοποιηθούν για την στέγαση του Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας προσφορά ,μέσω Πρωτοκόλλου, στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών   του Δήμου (Βασ.Παύλου 108 και Φλέμινγκ) το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής.


ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

- Το οικόπεδο ή τα οικόπεδα θα πρέπει να βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του πολεοδομικού ιστού της Αρτέμιδας και δει πλησίον της κεντρικής αρτηρίας της Λεωφόρου Βραυρώνος.

- Η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου που θα χρησιμοποιηθεί ως σχολικός χώρος θα πρέπει να είναι περίπου 4.000 m2. Να μην καλύπτεται από καλλιέργειες ή δενδροστοιχίες και να έχει μέγιστη κλίση έως 6% περίπου.

- Δεν είναι απαραίτητο το εν λόγω ακίνητο να προέρχεται από μία και μόνη ιδιοκτησία. Στην περίπτωση όμως αυτή θα πρέπει οι διαφορετικές ιδιοκτησίες να είναι όμορες.

Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον το ακίνητό τους κριθεί κατάλληλο, θα πρέπει στη συνέχεια και κατά τη 2η φάση αυτού, να προσκομίσουν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 10% του ετήσιου προσφερόμενου μισθώματος και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας.  

Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού και λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210-6632200) και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.spata-artemis.gr.

Τα δικαιώματα του κήρυκα , τα τέλη και δικαιώματα της μισθωτικής σύμβασης με τα τρία αντίγραφα και τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής δημοσίευσης βαρύνουν τον εκμισθωτή (άρθρο 22 Π.Δ. 28/80).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 262 επισκέπτες και κανένα μέλος