ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια

Τηλ.: 2299320300

FAX: 2299048289

Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστος

Καλύβια   23/10/2013                                                                  

Αριθ. Πρωτ. 24396                                                  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ: Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 112.500,00€ χωρίς ΦΠΑ (138.375,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%) και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Για τον σκοπό αυτό έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2013 του Κ.Α 20-7135.009.

Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμοί ενώσεις προμηθευτών (κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αναφέρονται στο σύνολο των ζητούμενων συστημάτων της προμήθειας. Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί θα από το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 3113/08.08.2013 του Πράσινου Ταμείου με την οποία εντάσσεται η προμήθεια στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 2286/95, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», αριθμ. πρωτ. 3113/08-08-2013 του Πράσινου Ταμείου με την οποία εντάσσεται η προμήθεια στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013, του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8/11/ 2013, ημέρα Παρασκευή από ώρα 11:00π.μ. έως ώρα 11:30 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Σαρωνικού που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται σε 5% (πέντε τοις εκατό), επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (με το Φ.Π.Α.). Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο μισό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σαρωνικού, οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, μέχρι και την προπαραμονή της διενέργειας του διαγωνισμού.

Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2299320348 – κος Παπασωτηρίου Χρήστος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 91 guests και κανένα μέλος