ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια

Τηλ.: 2299320300

FAX: 2299048289

ΚΑΛΥΒΙΑ 25-10-2013

Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστοs                      

Αρ. Πρωτ. 24611

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την


1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Κ.Α. 15-7135.002 (ποσού 14.998,62€) &

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ Κ.Α. 15-7135.004 (ποσού 5.982,72€) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 20.981,34 € με Φ.Π.Α 23%.


Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις:  

Α) του αρθ. 2 παρ 12 του Ν.2286/95,

Β) το αρθ. 23 παρ 4,5,6 της Κ.Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ),

Γ) του Ν.3463/06,

Δ) την απόφαση του Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 – ΦΕΚ 1789/12.11.2010,

Ε) Την απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από το Ε.Π.Π. προμήθειες ποσού μικρότερου από 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α,

Στ) Τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Ζ) τον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό του Δήμου, η πίστωση σε βάρος των Κ.Α. 15-7135.002 (ποσού 14.998,62 €), και Κ.Α. 15-7135.004 (ποσού 5.982,72 €).

Η) Τις υπ’ αριθ. 55/2013 και 186/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας.

Θ) την 286/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης.

Ι) τις Τεχνικές Προδιαγραφές (αρ. μελ. 40/13).


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την διακήρυξη θα πρέπει να προσκομίσουν και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με τον ΦΠΑ 23%.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δήμο Σαρωνικού (οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου –ΚΑΛΥΒΙΑ, ταχ.Κώδ.19010) μέχρι την παραμονή του διαγωνισμού ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 10:30 μέχρι 11:00π.μ..]

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ  

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 303 επισκέπτες και κανένα μέλος