ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λ. Μαραθώνος 104

Πληροφ.: Μανάρα Μαρία Ελένη

Τηλέφωνο: 2294320546

Fax: 2294090810

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Νέα Μάκρη 23 / 10 / 2013

Α.Π. : 28628

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”

1. Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Μαραθώνος με έδρα Οινόης 6, Τ.Κ. 19007, τηλ. 2294320901, 2294320919, fax 2294320923, http://www.marathon.gr, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2. Είδος Σύμβασης και Τόπος Εκτέλεσης του Έργου : Σύμβαση Τεχνικού Έργου

Τόπος του έργου : Στη Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος – Οδός Φειδιππίδου

3. Συνολικός Προϋπολογισμός : Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι 400.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 23,00 %), εκ των οποίων οι 43.095,20 ΕΥΡΩ είναι απρόβλεπτα, 313,36 ΕΥΡΩ είναι για αναθεώρηση και 74.796,75 ΕΥΡΩ για Φ.Π.Α.

4. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των πέντε μηνών από την ανάθεση της σύμβασης.

5. Απαιτούμενες Εγγυήσεις Συμμετοχής : Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του ν. 3669/08, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 6.497,80 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι μηνών και τριάντα ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 609/85), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 4 παρ. 12 του ν 3481/06), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 12/06/2014.

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

6. Απαιτούμενες Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης : Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3669/08, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 16.244,50 Ευρώ.

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του νομίμου ορίου 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/08, το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 35% του προϋπολογισμού.

7. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής (Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Μαραθώνος) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93) και της κράτησης 0.1% επί της αξίας της αρχικής σύμβασης εκτός ΦΠΑ για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ.2, εδ.β’ αρθρ. 238 του Ν.4072/2012(ΦΕΚ Α’86).

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : α. εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα Μ Ε Ε Π εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η, 3η (εντός Νομού έδρας) τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ , και β. κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

9. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτός Διαγωνισμός, με βάση το τιμολόγιο της μελέτης, με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

10. Πληροφορίες, Τεχνικές Προδιαγραφές, συμπληρωματικά έγγραφα το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τη ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 104, Τ.Κ. 19005 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, πληροφορίες : ΜΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ, τηλ. 2294320546, fax 2294090810, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την 07/11/2013. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν στη Γενική Τράπεζα αρ. λογαριασμού 9800176603-1 τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5 ευρώ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου (Β).

11. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 12/11/2013, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

12. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Τ.Κ.19005 Νέα Μάκρη Δήμου Μαραθώνος, από την ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.                  

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ   23 / 10 / 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

α/α   ΕΜΜΕΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 181 επισκέπτες και κανένα μέλος