ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟY ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Αρ. μελ .17/2013

Προϋπ.: 73.800,00 € (με Φ.Π.Α. 23 %)

Πηγή: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Χρήση: 2013

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

1. Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» με ανοικτή δημοπρασία και με βάση το τιμολόγιο της μελέτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α είναι 73.800,00 ΕΥΡΩ (με 23% ΦΠΑ)

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 19η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10 π.μ.

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και την 14/11/2013 από τα γραφεία της Τ.Υ του Δήμου Παλλήνης (ΙΘΑΚΗΣ 12 -15344 ΓΕΡΑΚΑΣ τηλ. 2106600647-649).

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα Μ Ε Ε Π, A1,A2 και 1ης για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των 240 ημερών.

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 1.189,45 €(2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των έξη(6) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 19/06/2014.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 150 επισκέπτες και κανένα μέλος