ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                  Αρ. Πρωτ. 4589

   ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 


Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης προκηρύσσει «ανοιχτή δημοπρασία» σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.1418/84 όπως ισχύει και με τους όρους του Ν.3263/04 και επιλογής συστήματος υποβολής οικονομικών προσφορών με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης», σύμφωνα με τη παραγρ.4, περιπτ. Α του άρθρου 4 του Ν.1418/84 και το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85, για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμοί διαφόρων κοινοχρήστων χώρων από ξερά χόρτα, φερτά υλικά κ.α.» Π/Υ 200.000ευρώ σύμφωνα με τη με αριθμ.61/08 Τεχνική Μελέτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο Δημαρχείο Βουλιαγμένης, στη Βουλιαγμένη του Νομού Αττικής, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2008, θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6233.008 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 751/08 έκθεση Ανάληψης Δαπάνης και έχει προϋπολογισμό 200.000,00ευρώ, ο οποίος αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 114.180,00ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 31.970,40€ Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 21.916,83€.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 31.932,77ευρώ.


Το έργο θα εκτελεστεί από εργολήπτη, εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία εργοληπτικής επιχείρησης, εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με πτυχίο Α2, 1η και 2η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Πρασίνου.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται, έως 31/12/08, αρχής γενομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο φύλλο της εφημερίδας ή στο Δήμο

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 111 guests και κανένα μέλος