ΑΔΑ: ΒΛΩΝΩΛ6-ΕΥΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κορωπί  16-08-2013

Αρ. Πρωτ.: 19461

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  την  υποβολή  ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας, στην Πράξη Εφαρμογής των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 της περιοχής «Αγ. Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας  η οποία εντάχθηκε σε ρυμοτομικό σχέδιο  με  το από 21-3-2012 Π.Δ. (ΦΕΚ 111/ΑΑΠ/5-4-2012)  κατά  την  ΠΡΩΤΗ  ανάρτησή  της.

Έχοντας  υπόψη:

1. Την  αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84 Απόφαση  Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

2. Το  άρθρο 12 του Ν 1337/83 και  ειδικότερα την παρ.5, όπως συμπληρώθηκαν με το Ν.2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/3.10.94 )

3. Την  αριθμ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94 ) Απόφαση  Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι ή νομείς και  επικαρπωτές των ακινήτων των περιοχών Β΄ κατοικίας            των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 της περιοχής «Αγ. Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας  να προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες προκειμένου:

1) Να λάβουν γνώση της  Πράξης εφαρμογής που εκπονείται στην πιο πάνω περιοχή (πίνακα πράξης εφαρμογής, διάγραμμα πράξης εφαρμογής) και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις τους.

Οι  τυχόν ενστάσεις  θα  υποβληθούν  κατά την  διάρκεια  της  ανάρτησης  και  σε  διάστημα  δεκαπέντε  (15) ημερών  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  του  παρόντος

2) Να υποβάλλουν: α) την  προβλεπόμενη  δήλωση  ιδιοκτησίας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 6 του Ν. 2242/94, όσοι εκ των ιδιοκτητών δεν έχουν ήδη υποβάλλει  και 

β) τυχόν  παρατηρήσεις  επί των  κτηματογραφικών  διαγραμμάτων  και πινάκων, όσον αφορά  το  ακίνητό  τους, ώστε  να  ληφθούν  υπ΄όψη στη διόρθωση  των παραπάνω  διαγραμμάτων  και  πινάκων.

Η  προθεσμία  υποβολής  δηλώσεων  ιδιοκτησίας  και  των  παρατηρήσεων  ορίζεται  σε  15  ημέρες  από  την  υποβολή  της  παρούσας  πρόσκλησης.

Απαραίτητα  στοιχεία  τα  οποία  συνυποβάλλονται  με  την  δήλωση  ιδιοκτησίας  και  τα  οποία  οι  ενδιαφερόμενοι   πρέπει  να  έχουν  μαζί  τους  σύμφωνα  με  την  90327/7188/15.11.94 Απόφαση  Υπουργού  ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 877/Β/94)  είναι :

1. Φωτοαντίγραφα  συμβολαίων  του  σημερινού  ιδιοκτήτη του  ακινήτου καθώς  και  των  ιδιοκτητών  μέχρι  την  ημερομηνία  10 Μαρτίου 1982  και  τα συνοδεύοντα  σε  αυτά  τοπογραφικά  διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά  μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας

3. Αντίγραφα  μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982

Οι  τυχόν ενστάσεις  θα  υποβληθούν  κατά την  διάρκεια  της  ανάρτησης  και  σε  διάστημα  δεκαπέντε  (15) ημερών  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  του  παρόντος.

Οι παραπάνω Δηλώσεις θα υποβληθούν σε ειδικό έντυπο σύμφωνα με υπόδειγμα που θα παραληφθεί από τον Δήμο Κορωπίου.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τα ανωτέρα στοιχεία η Πράξη θα ολοκληρωθεί με φερόμενους ιδιοκτήτες και μετά την κύρωσή της θα απαιτηθεί σύνταξη Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής με δαπάνες των ενδιαφερομένων.

 

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  Τ.Υ.

ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ                      

ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ              

Η  Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ               

ΒΗΧΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Π.Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΡΑΖΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ   

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 260 επισκέπτες και κανένα μέλος