ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ :          24960
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   Χαλάνδρι           4 / 9 / 2013
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                      ΑΡΙΘ. Πρωτ:          17812                                                      
Δ/ΝΣΗ Τεχν. ΥπηρεσίΩΝ
                                                                    
                      
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΟ Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διανοίξεις οδών–Εφαρμογή ρυμοτομικού» Α.Μ. 11/2013 προϋπ. 50.000,00€ με ΦΠΑ.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 40.238,50 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, και απρόβλεπτα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα, μέχρι και την Πέμπτη 19/9/2013.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού δύο (2 € ) ΕΥΡΩ, εκτός αν επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2023980, FAX : 213 2023983, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία : B. Σπηλιοπούλου και   Π. Ζωγράφος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/9/2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθ. 5 Ν. 3669/2008)
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
β) Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα της αντίστοιχης τάξης πτυχίου  
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 804,77 και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
 
 
 
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα Έκτακτα έσοδα του Δήμου (ΣΑΤΑ) . Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
                                
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 257 επισκέπτες και κανένα μέλος