ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Βαθμός      Ασφαλείας
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   Καλύβια         31/07/2013
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                                         Βαθμός  Προτεραιότητας
Ταχ.  Δ/νση  Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 190.10
Πληροφορίες:  Παπασωτηρίου Χρήστος                                        Αριθ. Πρωτ 17762
Τηλέφωνα : 2299 3 20348 Fax : 22990  48289
Email :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
 
Προκηρύσσει επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με τη διενέργεια διαδικασίας Ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης), για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, (είδη παντοπωλείου, είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη αρτοποιείου είδη γαλακτοπωλείου) για τις ανάγκες σίτισης των νηπίων των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου Δήμου Σαρωνικού και τις ανάγκες των ΚΑΠΗ που ανήκουν στο Νομικό Πρόσωπο ‘’Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού’’,  για τις ανάγκες σίτισης των νηπίων των Παιδικών Σταθμών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σαρωνικού που ανήκουν σε αυτή, καθώς και τη προμήθεια σε είδος (φρέσκο γάλα) για το μόνιμο και με σύμβαση ορισμένου και αορίστου χρόνου προσωπικό των συνεργείων του Δήμου, το έτος 2013 και 2014, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 178.559,35 με ΦΠΑ..
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ και τις διατάξεις του Ν.3463/06, του Ν.2198/94, του Ν.2286/95, του Ν.2503/97, του Ν.2506/97, του Ν.2741/99, του Ν.3310/05,της 53361/11-10-06 ΚΥΑ των Υπουργών  Εσωτερικών ,Δημ, Διοίκησης  & Αποκέντρωσης –Οικονομίας & Οικονομικών-Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 Β’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα και την τροποποίησή της (ΦΕΚ 1323/30-07-2007 Β’), του Ν.3548/07 τον Ν.3852/10 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ18Α/2013) άρθ.4 και την εγκύκλιο 3/11543/26/03/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών την 227/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού και την ανάγκη του Νομικού Προσώπου Δήμου Σαρωνικού, της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και του Δήμου Σαρωνικού για τη σχετική προμήθειας.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α: 15-6481.002, Κ.Α: 15-6481.003, Κ.Α: 15-6481.004, Κ.Α: 15-6481.005, Κ.Α: 15-6481.006 του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου ‘’Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού’’ οικονομικού έτους 2013, τις πιστώσεις των Κ.Α: 64.08.00.1000, Κ.Α: 64.08.00.1001, Κ.Α: 64.08.00.1002, Κ.Α: 64.08.00.1003, Κ.Α: 64.08.00.1004 του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2013 και τις πιστώσεις των Κ.Α. 20-6063.001, Κ.Α. 25-6063.001, Κ.Α. 30-6063.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού του οικονομικού έτους 2013
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού στις 04/09/2013 με ώρα έναρξης την 10:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών την 11:00π.μ. κατά την οποία θα γίνει και η αποσφράγιση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται θα είναι συνταγμένα αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι μέσα σε σφραγισμένο φάκελο μαζί με όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δήμο Σαρωνικού (οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου ταχ.Κώδ.19010) μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα (ημερομηνία παραλαβής προσφοράς) και παραλαμβάνονται με απόδειξη.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται σε πέντε τοις εκατό 5% (πέντε τοις εκατό), επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (με το Φ.Π.Α.). Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο μισό.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της σύμβασης υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης και να λάβουν γνώση της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σαρωνικού ( Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου ) στα Καλύβια Αττικής έως και δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ   ΙΩΑΝ.  ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 344 επισκέπτες και κανένα μέλος