ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2, 166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Τηλέφωνο: 213 2020772 - Fax: 213 2020779

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Site: www.vvv.gov.gr

Πληροφορίες: Μαρία Χιώτη                       

Βουλιαγμένη 11/7/2013

Αρ. πρωτοκόλλου: 2329

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α ́ 87/07-06- 2010) « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ – ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση»

2. Τις διατάξεις του άρθρου86 του Ν. 3463 (ΦΕΚΑ ́114/2006)

3. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 23 της Υ.Α. 11389/8-3-93 (ΦΕΚ Β ́ 185/1993)

4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α’ 19/1.2.95), εδάφ. γ, παρ. 12, άρθ. 2

5. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ Α ́/107/30.05.1997 )

6. Την Π1/3305/10 ( ΦΕΚ 1789 Β ́/12-11-2010 ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5,12,13 & 16) του Ν. 2286/95 καθορισμός των ορίων των ετήσιων συνολικών δαπανών προμηθειών κτλ).

7. Την από 1787/ 111.6.2013 τεχνική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

8. Τις υπ’ ́αρ. Α-72 και Α-73/12.6.2013 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

9. Την υπ ́ αρ. 75/2013 Απόφαση του Διοικητ. Συμβουλίου του Οργανισμού

10. Την υπ’αρ. 82/2013 Απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου του Οργανισμού.

Ο Πρόεδρος του νομικού προσώπου «Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή.

Ως ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίζουμε μέχρι την 23/7/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται, ενώ σε περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής τους επιστρέφονται.

Τόπος παράδοσης προσφορών:

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση

Ο.Α.Π.Π.Α.

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2 Βουλιαγμένη

Τ.Κ. 166-71

Η προθεσμία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού, δηλαδή την 22/7/2013 και 14.00 μ.μ. ώρα.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απευθείας στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισμός.

Στις προσφορές που θα επιδοθούν στην Επιτροπή πρέπει πρωτίστως να έχει αναγραφεί ο αρ. πρωτοκόλλου κατάθεσης από το γραφείο πρωτοκόλλου του ΟΑΠΠΑ

Προσφορά η οποία υποβάλλεται ή αποστέλλεται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα ή κατατίθεται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικώς αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων άρθρων, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζουμε την 23/7/2013, ήμερα Τρίτη και ώρα 11:00, στην κεντρική αίθουσα του δημοτικού καταστήματος Βουλ/νης Αφροδίτης 2 Τ.Κ. 16671 Βουλιαγμένη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

· Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

· Συνεταιρισμοί & ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδεικνύουν στο νομικό πρόσωπο τη φερεγγυότητά τους , την επαγγελματική αξιοπιστία τους, τη χρηματοπιστωτική και την οικονομική κατάστασή τους, τις τεχνικές τους δυνατότητες . Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα (άρθρο 6 παρ. 1 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) ικανότητες και εμπειρία στο προκηρυσσόμενο αντικείμενο.

Η αίτηση οι λοιποί όροι συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από τον Ο.Α.Π.Π.Α., οδός: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Τ.Κ. 16671,               Τηλ. 2132020772, Fax 2132020779 (κα Μ. ΧΙΩΤΗ).

Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφο του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης μέχρι και την 22/7/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 από το γραφείο προμηθειών του Ο.Α.Π.Π.Α., Αφροδίτης 2, Τ.Κ 166 71 Βουλιαγμένη, 1ος όροφος, τηλ. +302132020772 κ.Χιώτη) ή στο website του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην ενότητα ΟΑΠΠΑ. (http://www.vvv.gov.gr).

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Νιτερόπουλος

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 180 επισκέπτες και κανένα μέλος