ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια

Τηλ.: 2299320300 - FAX: 2299048289                                                      

Πληροφ.ς: Παπασωτηρίου Χρήστοs                       ΚΑΛΥΒΙΑ 4/07/2013

Αρ. Πρωτ. 15631

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προκηρύσσει τη διενέργεια με διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΔΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 22.975,25€ με Φ.Π.Α 23%. Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις:   Α) του αρθ. 2 παρ 12 του Ν.2286/95, Β) το αρθ. 23 παρ 4,5,6 της Κ.Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), Γ) του Ν.3463/06, Δ) την απόφαση του Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 – ΦΕΚ 1789/12.11.2010, Ε) Την απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από το Ε.Π.Π. προμήθειες ποσού μικρότερου από 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, ΣΤ) Τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», Ζ) τον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό του Δήμου, η πίστωση σε βάρος των Κ.Α. 20-7135.001, Κ.Α. 20-7135.003 και 20-6673.002 για ποσά 9.993,75€, 4.981,50€ και 8.000,00€ αντιστοίχως. Η) Την υπ’ αριθ. 166/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας. Θ) την 181/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης. Ι) τις Τεχνικές Προδιαγραφές (αρ. μελ. 24/13). Κ) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 και ώρα 11:00π.μ. ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την διακήρυξη θα πρέπει να προσκομίσουν και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με τον ΦΠΑ 23%.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δήμο Σαρωνικού (οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου –ΚΑΛΥΒΙΑ, ταχ. Κώδ.19010) μέχρι την παραμονή του διαγωνισμού ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 10:30 μέχρι 11:00π.μ..]

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 146 επισκέπτες και κανένα μέλος