ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11771/ 5.7.2013

ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισμός οδών πόλης & κοινόχρηστων χώρων»

Προϋπολογισμός: 109.827,43€ (με Φ.Π.Α. 23%)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Παιανίας του Νομού Αττικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (με το σύστημα της προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 και τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2338/95 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν.1418/84, το Π.Δ. 609/85 και τον Ν. 2229/94 ως επίσης Δ/των και Υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν 1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεων του έργου, ήτοι τα Π.Δ. 23/93 και 85/95, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:

«Ηλεκτροφωτισμός οδών πόλης & κοινόχρηστων χώρων»

Προϋπολογισμού δαπάνης 109.827,43€ (με ΦΠΑ 23%)

Η δημοπρασία θα γίνει την 30/7/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Καραολή & Δημητρίου 38Α Τ.Κ. 19002.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην επιτροπή διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1ης και 2η (με τον περιορισμό των κατώτατων ορίων) τάξη για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά

Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπο τους όρους της παρ.3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων του Μ.Ε.Ε.Π. για τα έργα κατηγορίας Η/Μ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ανέρχεται σε 1.786,00 ευρώ και θα απευθύνεται προς ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ του Νομού Αττικής.

Το έργο θα δημοπρατηθεί με υπάρχουσα πίστωση 110.000,00 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 20.7325.004 των εξόδων του προϋπολογισμού.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ του Νομού Αττικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 213 2030743 – 213 2030750.

Ο Δήμαρχος

κ.ε.

Αικατερίνη Α. Ανδρέου

Αντιδήμαρχος


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 279 επισκέπτες και κανένα μέλος