ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΛ6-ΝΟΖ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Γραφείο Προμηθειών

Βασ. Κων/νου 47 19400 ΚΟΡΩΠΙ

Πληροφορίες: Ζαφ. Μιχαλοπούλου

Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110 - FAX : 210 6624963

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

13PROC001531876 2013-07-05

Kορωπί : 01-07-2013

Αρ. Πρωτ. : 15616

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι

Θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εργασία «Καθαρισμός Φρεατίων Ομβρίων υδάτων & καθαρισμός παραλιών».

Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση ανάθεσης εργασίας.

Εργασία εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας

Η εργασία θα εκτελεστεί προκειμένου να συντηρηθούν και να καθαρισθούν τα φρεάτια όμβριων υδάτων και να καθαρισθούν οι παραλίες του Δήμου.

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο, είτε για κάθε ένα από τα τμήματα 1 και 2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.

Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό είναι δυνατό.

Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζεται ανά τμήμα στους αναλυτικούς όρους διακήρυξης.

Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, έως την 11 Ιουλίου ώρα 15:00 πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού, χωρίς χρέωση.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την 12 Ιουλίου 2013 ώρα λήξης 08:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφέρονται και στην αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 12 Ιουλίου 2013 ώρα λήξης 08:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Άρθρο 10 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά ΤΜΗΜΑ 1: 24.272,00€ και ΤΜΗΜΑ 2: 4.878,05€ πλέον ΦΠΑ κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 29.150,05 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 35.854,56 €. Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από ίδιους πόρους.

Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 8 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Αναλυτικές πληροφορίες στους Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 193 επισκέπτες και κανένα μέλος