ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 19010 Καλύβια

Πληροφ. τηλ. 22993 20300-2034  -  φαξ: 22990/48289 - 48653

Καλύβια 2/7/13

Αρ. Πρωτ. 14933/13

 

Πρόσκληση

Εχοντας υπόψη:

α) Το άρθρο 3 του Ν.Δ. 17/7/1923 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003.

β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1555/31.10.2003 σύμβαση για “Μελέτη Πολεοδόμησης περιοχών Α’ και Β’ κατοικίας Κοινοτητας Κουβαρά”.

γ) Τις υπ’ αριθ. 49/29.6.2012 και 53/30.7.2012 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

δ) Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 10181/ 27.2.2013 και 18533/21.3.2013 έγγραφα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ε) Την υπ’ αρ. 174/5.6.2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού περί έγκρισης της 3ης ανάρτησης της πολεοδομικής μελέτης.

Καλούνται

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων των πέριοχών Α’ και Β’ κατοικίας της Δημοτικής Κοινότητας Κουβαρά του Δήμου μας, όπως αυτά προσδιορίζονται στα σχετικά σχεδιαγράμματα κλίμακας 1/1000, να λάβουν γνώση των προτεινόμενων αλλαγών της πολεοδομικής μελέτης (σε σχέση με την προηγούμενη ανάρτηση) και να υποβάλλουν τις τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις τους.

Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκοληθεί στα δημοτικά καταστήματα του δήμου μας και να δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες και σε δύο ημερήσιες των Αθηνών.

Η ανάρτηση θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Κουβαρά. Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων - ενστάσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελυεταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Αναστάσιος Α. Παπαϊωάννου

Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜ.Π.

Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας

Δήμου Σαρωνικού

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 263 επισκέπτες και κανένα μέλος