Ελληνική Δημοκρατία                                                                          

Νομός Αττικής

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης                                                   Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18                                

Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα

Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.

Τηλ: 213-2020131,2132019955

Fax: 213-2020059

e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

www.vvv.gov.gr

Ημερ.   4-7-2013

Αριθμ Πρωτ: 37245                

                                               

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) της πράξης “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΥΛΑΣ”»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Προκηρύσσει την διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) της πράξης “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΥΛΑΣ”»

Ισχύουσες διατάξεις: Οι διατάξεις που διέπουν την παρούσα ανάθεση   είναι οι παρακάτω όπως έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί αυτές:

1. Το Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980

2. Tο Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) (ΦΕΚ 11Α΄/15-1-1980)

3. Το Π.Δ.118/10.07.2007

4. Ο Ν. 3463/2006   (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006

5. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010),

6. Το Ν.3614/07

7. ΥΠΑΣΥΔ 2008

8. Ν.2362/1995 Δημόσιο Λογιστικό

9. Ν.3861/2010 Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντικείμενο διαγωνισμού: Η παροχή υπηρεσιών για   οριζόντια υποστήριξη και παρακολούθηση του Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΧΥ) στα πλαίσια του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, που έχουν εγκριθεί για τη Δημοτική Ενότητα Βούλας.

Το υποέργο με τίτλο: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) της πράξης “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΥΛΑΣ”» θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΥΛΑΣ» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. ΠΔΕ 2012ΣΕ06180058), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «03-Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική».

Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών που παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και μέσω της υποστήριξης της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης.

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18, Βούλα, τ.κ. 16673, τηλ. 213 2020131, 2132019955, φαξ : 213 2020059.

Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Προϋπολογισμός: Είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (29.250,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 30-7331.011, του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης   που χρηματοδοτείται κατά 70% από το ΕΤΠΑ και κατά 30% από ιδία συμμετοχή του Δήμου.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι 180 ημέρες.

Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσού 1.189,02 ευρώ διάρκειας ενός (1) μήνα πλέον του χρόνου ισχύος των προσφορών.

Διάρκεια σύμβασης: Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, το αργότερο την 31/12/2015.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Η ημερομηνία διαγωνισμού ορίζεται η 22/7/2013 μέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής προσφορών η 10.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 , τ.κ. 16673, τηλ. 213 2020131, 213 2019955, φαξ : 213 2020059. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός δεν διενεργηθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, τότε θα επαναληφθεί την επομένη την ίδια ημέρα και ώρα.

Παραλαβή Τευχών: Η παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού μπορεί να γίνει καθημερινά από τις         8-7-2013 έως τις 19-7-2013 και ώρες 9:00 – 13:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με κόστος πέντε (5) ευρώ.

Παροχή Πληροφοριών και εγγράφων : Καθημερινά, εργάσιμες ημέρες & ώρες, Δημαρχείο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Λ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 , Βούλα, τ.κ. 16673, τηλ. 213 2020131, 2132019955 , φαξ : 213 2020059.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 351 επισκέπτες και κανένα μέλος