ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΛ6-ΡΤ8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Βασιλέως Κωνσταντίνου 47
Ταχ. Κώδικας: 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Τηλέφωνο : 210 6622379
FAX : 210 6624963
ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013 (ΤΥ/21/2013)
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠΟΛ. : 73.799,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 13805/12-06-2013
13PROC001509248 2013-06-18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προκηρύσσει πρόχειρη δημοπρασία επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 2013

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 73.799,50 Ευρώ και αναλύεται σε :

Δαπάνη Εργασιών 44.214,88 ΕΥΡΩ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.958,68 ΕΥΡΩ .

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.826,03 ΕΥΡΩ.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 13.799,91 ΕΥΡΩ.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 02η του μηνός Ιουλίου έτους 2013 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο (2) μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των εκατόν ογδόντα (180) ημερών.

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 1.199,99 ΕΥΡΩ, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 180 ημερολογιακών ημερών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 168 επισκέπτες και κανένα μέλος