ΑΔΑ: ΒΕΖΣΓ-7ΤΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού-Διεύθυνση

Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για

την ανάθεση του έργου «Ενίσχυση με μεταλλικές διατάξεις, αποκατάσταση στεγών και κλιμακοστασίου του Καθολικού Μονής Δαφνίου – Β΄ Φάση», με προϋπολογισμό 1.320.000,00 €, εκ των οποίων 1.063.000,00 € για εργασίες με ΓΕ& ΟΕ και απρόβλεπτα, και ανήκει στην κατηγορία έργων οικοδομικά.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους κ.λ.π. πληροφορίες σχετικά με το έργο, προσερχόμενοι από τις 01-

07-2013, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού, μέχρι δύο (2) εργασιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας (δηλ. έως 25-

07-2013), στα γραφεία της Δ/νσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΑΙΘΠΑ (Αθήνα, Τζιραίων 8-10, 1ος όροφος).

Πληροφορίες: κ.κ. Χαρίκλεια Μάκα και Βασιλική Μέρμπεη, τηλ. : 210-3251.688 - 90.

Η παραλαβή του εντύπου της οικονομικής προσφοράς θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο από την Επιχείρηση πρόσωπο, που θα προσκομίζει φωτοτυπία του Μ.Ε.Ε.Π. ως αποδεικτικό ότι η επιχείρηση ανήκει στις καλούμενες τάξεις για έργα Οικοδομικά.

Τα τεύχη Δημοπράτησης και η εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα δι τίθενται κατά την ίδια χρονική περίοδο από το φωτοτυπείο «σχήμα», Καλλαίσχρου 6, Μακρυγιάννη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 30 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές α) ημεδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2η , 3η καθώς και 4η εντός νομού ή σε έναν δεύτερο της επιλογής της στην κατηγορία οικοδομικά, β) αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε. ή κράτους – μέλους του Ε.Ο.Χ. ή κράτη -

μέλη που έχουν προσυπογράψει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Οι διαγωνιζόμενοι, και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον μέλος αυτής, θα πρέπει να

διαθέτουν (επί ποινή αποκλεισμού) οι ίδιοι εμπειρία σε έργα στερέωσης-αποκατάστασης- επισκευής-συντήρησης και ανάδειξης μνημείων Βυζαντινής - Μεταβυζαντινής περιόδου, κατά την τελευταία πενταετία, συνολικού προϋπολογισμού ίσου τουλάχιστον με το ½ αυτού του δημοπρατούμενου έργου ή να συνεργάζονται αποκλειστικά με ένα φυσικό πρόσωπο ή μία επιχείρηση που διαθέτει την εμπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται με συμβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριμένο έργο.

Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με πίνακα εκτελεσθέντων έργων, που έχουν ανατεθεί στο διαγωνιζόμενο ή στον αποκλειστικά συνεργαζόμενο από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς ή Ν.Π.Ι.Δ. που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή, βεβαίωση περαίωσης για κάθε έργο και από αντίστοιχο πιστοποιητικό εμπειρίας του φορέα κατασκευής, για κάθε έργο σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1/99 του ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρωτ. Δ15/ΟΙΚ/23/24-1-1999 (για τους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Δημόσιους Οργανισμούς), στο οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του και το ποσοστό συμμετοχής του διαγωνιζόμενου ή του συνεργαζόμενου στην εκτέλεσή του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Επισημαίνεται ότι, δηλούμενα έργα που δεν θα συνοδεύονται από τα προαναφερθέντα στοιχεία, δεν θα λαμβάνονται υπόψη», σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Αν.Αν.Υ.Με.Δι.Δ17γ/103/8/ΦΝ440/16-04-2013.

5. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ΕΥΡΩ (42.520,00 €) και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς το ΥΠΑΙΘΠΑ/ΔΑΒΜΜ, Τζιραίων 8-10, Αθήνα, 117.42.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες κατά τη διάταξη του άρθρου 24 §2 του Ν. 3669/08.

6. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΥΠΑΙΘΠΑ, ΣΑ Ε0148 ΚΑΕ 2011ΣΕ01480033. Προβλέπεται η χορήγηση Προκαταβολής.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

της ΔΑΒΜΜ

Θεμιστοκλής Βλαχούλης

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 165 επισκέπτες και κανένα μέλος