ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ : 24960
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Χαλάνδρι 12 / 6 / 2013
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                     Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφ. : Σπηλιοπούλου Βασιλική
Τηλέφωνο: 213 2023980
Fax: 213 2023983

                                                                    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Έργα συντήρησης και επισκευών στις σχολικές μονάδες Δήμου Χαλανδρίου»   Α.Μ. 6/2013 προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 119.560,02 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα, μέχρι και την 27/6/2013.

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού δύο (2 €) ΕΥΡΩ, εκτός αν επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2023980, FAX επικοινωνίας 213 2023983, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία : B. Σπηλιοπούλου και   Π. Ζωγράφος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2/7/2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθ. 5 Ν. 3669/2008)

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.391,20 € και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από τα Έκτακτα έσοδα του Δήμου (ΣΑΤΑ). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 174 guests και κανένα μέλος