ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                                                            
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Σπηλιοπούλου Βασιλική
Τηλέφωνο     : 213 2023980
Fax               : 213 2023983
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ :       24960
Χαλάνδρι   23 / 5 / 2013
ΑΡΙΘ. Πρωτ:   10253  

                                                                    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή περίφραξης σε Δημοτικούς Χώρους» Α.Μ. 3/2013, με προϋπολογισμό 30.000,00€ με ΦΠΑ.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό 24.390,24 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα, μέχρι και την 30/5/2013.

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού δύο (2 € ) ΕΥΡΩ, εκτός αν επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2023980, FAX επικοινωνίας 213 2023983, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία : B. Σπηλιοπούλου και   Π. Ζωγράφος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4/6/2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθ. 5 Ν. 3669/2008)

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

β) επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα της αντίστοιχης τάξης πτυχίου. γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 487,80 € και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δύο (2) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από Τακτικά έσοδα του Δήμου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Η   ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ Π. ΤΣΙΚΙΝΗ

 

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 459 επισκέπτες και κανένα μέλος