ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7347/14.5.13
ΕΡΓΟ: Εργασίες Διάνοιξης οδών στις ΠΕ7 – ΠΕ8
Φορέας: Δήμος Παιανίας
Προϋπ.: 120.718,00 € (με ΦΠΑ 23%)
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Παιανίας του Νομού Αττικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (με το σύστημα της προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 7 του Π.Δ. 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 και τις διατάξεις του Ν. 2229/94 ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν. 1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ. 23/93 και 85/95 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: Εργασίες διάνοιξης οδών στις ΠΕ7 - ΠΕ8, προϋπολογισμού δαπάνης 120.718,00 € (με ΦΠΑ 235).
Η δημοπρασία θα γίνει την 4/6/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Παιανίας Καραολή & Δημητρίου 38Α Τ.Κ. 19002.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην επιτροπή διαγωνισμού. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν.
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ), που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, στην 1η τάξη και στην 2η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, με έδρα ανεξαρτήτου νομού 1 και στην Α2 και 1η τάξη, για έργα κατηγορίας οικοδομικών με τον περιορισμό των κατώτατων ορίων.
Β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είανι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π..
Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπ΄των, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμ΄πο μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθορυ 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου από τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στου Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οδοποιίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογήν της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Εργων.
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ανέρχεται σε 1.888,00 ευρώ και θα απευθύνται προς Δήμο Παιανίας του Νομού Αττικής.
Το έργο θα δημοπρατηθεί με υπάρχουσα πίστωση 30.000 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.012 των εξόδων του προϋπολογισμού.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Παιανίας του Νομού Αττικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 213 203075 - 213 2030705.
 
Ο Δήμαρχος / Κ.Ε.
Ανδρέου Αικατερίνη, αντιδήμαρχος

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 182 επισκέπτες και κανένα μέλος