ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΑΝ-ΔΟ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 9.4.2013
Αρ. Πρωτ. 6220
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 39.105,77 € (με ΦΠΑ 13%

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για την “Προμήθεια Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου”, 
προϋπολογισμού δαπάνης 39.105,77 € με ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/2013 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Υ.Α. 11389/93, Ν. 2286/95, Ν. 2503/97, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010 και τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτά εγκυκλίους.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 19η Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 π.μ. - 13.30 π.μ. (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εταιρείες που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη. Εγγύηση συμμετοχής 5% (1955,22€) της συνολικής προϋπολογισθείσης τιμής της υπ΄αριθμ. 4/2013 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται προς το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν πειρισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.0 - 14.00 στο τηλ. 22990 20155 & 22990 20176.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 189 επισκέπτες και κανένα μέλος