ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Χαλκουτσίου 50

Τ.Κ.: 19015 Ωρωπός

Πληροφορίες: Ε. Κουντουριώτου

Τηλέφωνα: 22953 20334

Fax:           22953 20328

«ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη :

  1. 1.Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (και ιδίως των άρθρων 3 παρ 10 και άρθρου 23), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
  2. 2.Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
  3. 3.Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209
  4. 4.Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995.
  5. 5.Την υπ.αρίθμ.Π1/3306/03.11.2010/ΦΕΚ1789/Β//12.11.2010
  6. 6.Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον Κ.Α. 35.7322.0001 στον οποίο προβλέπεται πίστωση 73.308,00 € για την «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
  7. 7.Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης.
  8. 8.Την υπ’ αριθμ. 20/2012 μελέτης της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού
  9. 9.Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερόμενων στο θέμα ειδών.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης : 4984/06-03-2013)

 

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ.11389/93) για την «Περίφραξη κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων του Δήμου», με κριτήριο με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50 -   19015 Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 12/04/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:00 μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 59.600,00€ πλέον 13.708,00€ για δαπάνη ΦΠΑ 23% ήτοι σύνολο δαπάνης 73.308,00€. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Ωρωπού στον Κ.Α. 35.7322.0001 με τίτλο: «Περίφραξη δημοτικών χώρων » και εγκεκριμένη πίστωση 73.800,00 €.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία εκδίδεται για το ποσό των 3.664,40 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη ήτοι τουλάχιστον επτά (7) μηνών. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 13:30 μέχρι και τις 11/04/2013.

Τα έγγραφα της προμήθειας και πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία του Δήμου Ωρωπού, έως και 1 εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 393 επισκέπτες και κανένα μέλος