ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 4/4/2013
Αρ. Πρωτ: 9724
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της «Καταπολέμησης της βαμβακάδας, Marchallina Hellenica», αρ. μελ. 9/2013, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. /2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 Κ.Δ.Κ. η οποία προστέθηκε με την παρ. 13 άρθρου 20 Ν.3731/08, το άρθρο 83 του Ν.2362/1995, το άρθρο 72 του Ν 3852/10, την υπ’ αριθμ. 2/45564/01 απόφαση του Υπ. Οικονομικών, την Υ.Α. 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β11-8-2010.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 29.833,65 Ευρώ με Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρχείο Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, την 18 η Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ και ώρα λήξης την 10:30π.μ.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 1.491,69€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, πληροφορίες με τηλ: 210.6604719, (1ος όρ.) και ώρες 9:00-13:00 μ.μ.

Η δαπάνη για την δημοσίευση βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο Δημάρχου Ζούτσος Αθανάσιος

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 135 guests και κανένα μέλος