ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

Σπάτα : 28-03-2013

Αριθμ. πρωτ.: 13390

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

<ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ >

 

Ο Δήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος προκηρύσσει:

 

Δημόσιο, ανοικτό, πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά για την ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ εντός των ορίων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος , Λ. Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ 19004 Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 72 του Ν. 3582/10 , την 10/04/2013   ημέρα Τετάρτη .

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών η 11:00 π. μ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται φάκελος με τα εξής δικαιολογητικά :

 1. 1.Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της ΕΔΟΕ και Πιστοποίησης ISO 9001 και 14001.

 

 1. 2.Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισµού και να προκύπτει ότι θα είναι εν ισχύ και έως 31-12-2014.

 

 1. 3.Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντος ότι κατέχει (ως κύριος, μισθωτής ή νομέας με οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο) γερανοφόρο όχημα που να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης συλλογής έως και δύο (2) ΙΧ αυτοκινήτων.

 

 1. 4.Αστυνομική ταυτότητα είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.

 

 1. 5.Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή µε πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του, καθώς και το Α.Φ.Μ. του. Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

 1. 6.Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας συμμετέχοντα και εγγυητή του, που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού.
 2. 7.Προκειμένου περί εταιριών, επικυρωμένο αντίγραφο του εταιρικού με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις, από το οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της εταιρίας υπερβαίνει την 31-12-2014 και καταστατικό από το οποίο να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπό της. Προκειμένου περί ανωνύμων εταιριών, επί πλέον καταστατικό και πρακτικό ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου

 

 1. 8.Απόσπασα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου:

 

α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό, β) των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμου (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και

γ) του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.)

 

Σε περίπτωση που το απόσπασα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο.

 

 1. 9.Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% της πρώτης προσφοράς (70,00€) επί πενήντα (50), (υπολογίσθηκε ότι θα συλλεχθούν περίπου 50 οχήματα για χρονικό διάστηκα ενός έτους) δηλαδή 350,00 €

 

 1. Hεγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό, ήτοι 10% επί του γινομένου της τελικής- πλειοδοτικής προσφοράς επί 50, για την εξασφάλιση τήρησης όλων των όρων της σύμβασης.
 2. Hπαραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου καθ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον αντισυμβαλλόμενο μετά τη λήξη της σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα επιστραφούν άτοκος εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

 

10. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι:

 

 • Δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σε βάρος του, ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ή σε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό

 

 • Δεν βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή / και εκκαθάρισης.
 • Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση

 

 • Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 

 • Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.

 

 • Δεν έχω κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση συναφθείσα μεταξύ εµού και του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ.
 1. 11.Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι ο συμμετέχων δεν έχει ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς τον Δήμο, ή έχει ήδη εισαχθεί σε ρύθμιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ανελλιπώς.

 

 1. 12.Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων γερανών που θα χρησιμοποιεί ο αντισυμβαλλόμενος για την περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα προσκομισθούν υποχρεωτικά τα ανανεωμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια).

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είτε πρωτότυπα είτε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα σύμφωνα με το ά.11 του Ν.2690/99, και οι ζητούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, Η φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρημένη κατά τις διατάξεις του νόμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνος : Ιωαννίδης Χρήστος , τηλ/ 210-6632200 & Αποστολάκη Ειρήνη, τηλ/2294040937).

 

 

                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                           ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 

 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 130 guests και κανένα μέλος