ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 38Α

ΤΚ:               19003, Παιανία

Τηλ.:             +30 2132030701-709

Φαξ :           + 30 210 6646188

e-mail:         Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιανία, 21 Μαρτίου 2013

 

Αρ. Πρωτ.: 4675

 

 

 

 

 

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, Καραολή & Δημητρίου 38Α’, ΤΚ 19002, Υπόψη αρμοδίου: Κου Καβαδία Ανδρέα – Χρήστου, τηλ. +30 210 6647317, φαξ +30 210 6646188, e-mail paiania_mayr@paiania.gr.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος του έργου είναι: «Ανάπλαση και Ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου Δήμου Παιανίας» και ο τόπος κατασκευής ο Νομός Αττικής και ειδικότερα ο Δήμος Παιανίας.

II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης. Οι εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται και αναλύονται στα συμβατικά τεύχη του έργου είναι, α) οι εργασίες του επιμετρημένου τμήματος του έργου, της οδοποιίας, των οικοδομικών και του πρασίνου των χώρων της ανάπλασης, δηλαδή, των εργασιών αποξηλώσεων – καθαιρέσεων, εκσκαφών, οδοποιίας, πεζοδρομήσεων, δαπεδοστρώσεων και φύτευσης των χώρων της ανάπλασης και β) οι εργασίες του τμήματος του έργου με μελέτη – κατασκευή και κατ’ αποκοπή τίμημα, i) της ανάδειξης των χώρων, της προτομής του Δημοσθένους που φιλοτεχνήθηκε από τον μεγάλο γλύπτη Γεωργαντή στην πλατεία Δημοσθένους, του ανδριάντα του οπλαρχηγού Ντάβαρη, του μνημείου Βορρέ και του μνημείου των πεσόντων ηρώων, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές ιδιαιτερότητες της διατήρησης της παράδοσης και του πολιτισμού της περιοχής, όπως, το κληροδότημα του Ανδρέα Συγγρού και τον καθεδρικό ναό της Ζωοδόχου Πηγής του 2ου αιώνα που αγιογραφήθηκε εξ’ ολοκλήρου από τον μεγάλο ζωγράφο Φώτη Κόντογλου (περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και φύτευσης των χώρων που θα περιβάλλουν τους χώρους αυτούς), ii) της πλήρους κατασκευής του υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και του υπέργειου υπαιθρίου ελεύθερου χώρου πρασίνου πάνω από αυτόν (περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών ενεργειακών εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και φύτευσης του υπέργειου χώρου του) και iii) των Η/Μ εγκαταστάσεων - ενεργειακών συστημάτων και της άρδευσης όλης της περιοχής της ανάπλασης του εν λόγω έργου (περιλαμβάνονται όλες οι Η/Μ εργασίες – εγκαταστάσεις και όλα εκείνα τα ενεργειακά συστήματα για την εξοικονόμηση ενέργειας όλης της περιοχής ανάπλασης).Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

ΙΙ.2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 5.000.079,88 € χωρίς το Φ.Π.Α. 23% και αναλύεται σε:

-        Δαπάνη Εργασιών: 3.630.827,18 €

-        Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 653.548,89 €

-        Απρόβλεπτα : 642.656,41 € (παρ. 3., άρθρο 57, ν.3669/08, ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε., που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του ν. 3669/08 και του ν. 3621/2007)

-        Αναθεώρηση: 52.770,55 €

-        Απολογιστικά: 20.276,85 €

-        Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (23%): 1.150.098,26 €

ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή Προθεσμία εκτέλεσης: Δέκα οκτώ (18) μήνες.

Τμήμα ΙΙΙ : ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΙΙΙ Α. ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής : Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 98.946,19 € και θα ισχύει για τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης : Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (247.365,47 €). Στην περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του νομίμου ορίου 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/08, το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 35% του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ν. 3669/08. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους, και οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 3669/08 και τα αντίστοιχα άρθρα της ΕΣΥ. Έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν επίσης αιτήσεις για την χρηματοδότηση του έργου και σε άλλους χρηματοδοτικούς φορείς.

3. Σε περίπτωση ανάθεσης του έργου σε Κοινοπραξία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αυτή πρέπει να περιβληθεί με την ιδιαίτερη νομική μορφή πριν από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις (Ημεδαπές και Αλλοδαπές ανεξαρτήτως χώρας προελεύσεως) δεν πρέπει να διαθέτουν καμία επί πλέον ανάλογη χρηματοοικονομική ικανότητα.

5. Επίσης, για τις συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εργοληπτικές επιχειρήσεις (ημεδαπές και αλλοδαπές ανεξαρτήτως χώρας προελεύσεως) για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητάς τους, δεν ζητείται να υποβάλλουν κανένα άλλο επί πλέον πιστοποιητικό πέραν αυτών που αναφέρονται και ζητούνται στα άρθρα 21, 22 και 23 της Διακήρυξης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3669/2008.

 

ΙΙΙ Β. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι απαιτήσεις για την κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στα άρθρα 21, 22 και 22 του τεύχους της Διακήρυξης. Κανένα άλλο επί πλέον πιστοποιητικό πέραν αυτών που αναφέρονται και ζητούνται στα ως άνω άρθρα δεν ζητούνται.

2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

2.1       Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 3η , 4η και 5η (εντός νομού έδρας ή σε ένα δεύτερο της επιλογής τους) τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, στην 2η , 3η και 4η (εντός νομού έδρας ή σε ένα δεύτερο της επιλογής τους) τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ , στην Α2η , 1η και 2η (εντός νομού έδρας ή σε ένα δεύτερο της επιλογής τους) τάξη για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στην Α2η , 1η και 2η (εντός νομού έδρας ή σε ένα δεύτερο της επιλογής τους) τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α2η , 1η , 2η και 3η (εντός νομού έδρας ή σε ένα δεύτερο της επιλογής τους) τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

β. Προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε

γ. Προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.   Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

2.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη A1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

2.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

2.6 Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων, που γίνονται δεκτές σύμφωνα με τα πιο πάνω, πρέπει να συμπράξουν τόσο κατά την διαδικασία του διαγωνισμού (σύνταξη μελέτης προσφοράς - οριστική μελέτη) όσο και στην συνέχεια κατά την εκτέλεση του έργου (σύνταξη μελετών εφαρμογής κλπ), με κατάλληλα μελετητικά γραφεία ή μελετητές, ικανά να εκπληρώσουν με τον απαιτούμενο βαθμό πληρότητας και τεχνικής επάρκειας τις απαιτήσεις για την εκπόνηση τόσο της μελέτης κατά την φάση της δημοπρασίας (φάκελος τεχνικής προσφοράς) όσο και των μελετών εφαρμογής των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων τους κλπ. και έμπειρων σε μελέτες ανάλογων έργων. Οι μελετητές ή τα μελετητικά γραφεία στο σύνολο τους ή ένα μέλος τους δεν είναι δυνατόν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό σε συνεργασία με περισσότερες από μία εργοληπτικές επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες από αυτές που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, με ποινή αποκλεισμού. Η παράβαση αυτού του όρου έχει ως υποχρεωτική συνέπεια την απόρριψη των αντίστοιχων τεχνικών προσφορών.

2.7 Για τη σύμπραξη αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθούν μελετητές ή μελετητικά γραφεία (ή κοινοπραξίες μελετητικών γραφείων) που διαθέτουν:

α) Ελληνικά μελετητικά γραφεία (ή κοινοπραξίες μελετητικών γραφείων) με πτυχίο: (Γ’) τάξης για την κατηγορία 7- «Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες», (Γ’) τάξης για την κατηγορία 6 - «Αρχιτεκτονικές μελέτες», (Γ’) τάξης για την κατηγορία 8 -«Στατικές μελέτες», (Γ’) τάξης για την κατηγορία 9 - «Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές», (Γ’) τάξης για την κατηγορία 16 - «Μελέτες τοπογραφίας» και κατά τα λοιπά, όπως πιο πάνω αναφέρεται.

β) Αλλοδαπά μελετητικά γραφεία (χωρών – μελών της Ε.Ε. κλπ,) ή κοινοπραξίες μελετητικών γραφείων τα οποία διαθέτουν αποδεδειγμένα εμπειρία ανά κατηγορία μελετών αντίστοιχη με τα καλούμενα ελληνικά μελετητικά γραφεία.

γ)   Εάν ο αλλοδαπός Τεχνικός Οίκος (εργολήπτης) διαθέτει δικό του γραφείο μελετών, τότε επίσης θα πρέπει αυτό να συγκεντρώνει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται πιο πάνω ή να συμπράξει αναλόγως με τα απαιτούμενα γραφεία μελετών για την συμπλήρωση των προσόντων αυτών.

2.8 Επισημαίνεται ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό επιτρέπεται να συμπράξουν με μελετητικά γραφεία που διαθέτουν, κατά κατηγορία, πτυχία των τάξεων που πιο πάνω προσδιορίζονται, αποκλειόμενης της σύμπραξης και με μελετητές ή μελετητικά γραφεία κατόχους πτυχίων διαφορετικών τάξεων.

2.9 Οι εν λόγω μελετητές ή μελετητικά γραφεία θα συντάξουν τις αντίστοιχες μελέτες (προσφοράς - οριστικές, εφαρμογής κλπ.) για λογαριασμό των εργοληπτικών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, οι οποίες συμμετέχουν, όπως πιο πάνω ορίζεται, στον υπόψη διαγωνισμό και οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνες τόσο κατά τη φάση του διαγωνισμού όσο και στη συνέχεια κατά την εκτέλεση του έργου. Θα πρέπει, επίσης, να παρίστανται σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. τροποποιήσεις αρχικής μελέτης, επίλυσης προβλημάτων κατασκευής κλπ.) σε συσκέψεις στα γραφεία της Υπηρεσίας ή και επί τόπου καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, όποτε αυτό απαιτηθεί.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

 

ΤΜΗΜΑ IV

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Επιλογή Αναδόχου: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις «ανοικτής διαδικασίας» του Ν. 3669/08 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

2. Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου: Το σύστημα υποβολής προσφορών θα είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών για το επιμετρημένο τμήμα του έργου και με κατ’ αποκοπή τίμημα για το τμήμα του έργου με μελέτη - κατασκευή, σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που προκύπτει από το άθροισμα της οικονομικής προσφοράς του επιμετρημένου τμήματος του έργου και της ανηγμένης προσφοράς του κατ’ αποκοπή τιμήματος του τμήματος με μελέτη – κατασκευή του έργου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της διακήρυξης, σύμφωνα με τον Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) όπως ισχύει σήμερα.

Β. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 21η Μαίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ.

2. Η προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων, τευχών, πληροφοριών κλπ., από τις υπηρεσίες του Δήμου, είναι δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετρείται η ημέρα του διαγωνισμού). Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν στον δήμο για την δαπάνη αναπαραγωγής τους, το ποσό των 150,00 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι (ημεδαποί και αλλοδαποί, από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε. ή από τα κράτη του Ε.Ο.Χ. ή από τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις) μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης δαπάνης αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία θα αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών θα είναι τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) μήνες.

 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Φορέας του έργου είναι ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, Προϊσταμένη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, που έχουν έδρα στην οδό Καραολή & Δημητρίου 38Α, ΤΚ 19002, στην Παιανία, Τηλ. + 30 210 6647317 Φαξ   +30 210 6646188, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν. Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου είναι η ΤΥ του Δήμου Παιανίας.

Tο δημοτικό συμβούλιο του δήμου με απόφαση του, ενέκρινε την ένταξη του, στον ετήσιο προϋπολογισμό του έτους 2013, το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ» με τον προϋπολογισμό του, με κωδικό 30-7326.08 και διάθεση πίστωσης για το 2013 διακόσιες χιλιάδες ευρώ.

Ενστάσεις και προσφυγές που μπορούν να ασκηθούν (κατά την Οδηγία 89/665 και τον ν.3886/2010) κατατίθενται στην αρχή (Οικονομική Επιτροπή) που διεξαγάγει τον διαγωνισμό, την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παιανίας.

 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός διέπεται από τους όρους της διακήρυξης που καταρτίστηκαν με την υπ. αριθμό 246/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παιανίας και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ.28/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη επίσης στην Υπηρεσία Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΔΑΒΑΡΗΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 49 guests και κανένα μέλος