ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμημα ΜΕΛΕΤΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νέα Μάκρη 12/03/2013

 

Α.Π. : 6165

 

Ταχ. Δ/νση

Τ.Κ.

Πληροφορίες

 

Τηλέφωνο

Fax

e-mail

: Λ. Μαραθώνος 104

: 19005

: Χατζηιωάννου Κωνσταντίνα,

Μανάρα Μαρία Ελένη

: 2294320541, 2294320546

: 2294090810

: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή Αναδόχου για το έργο :

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 με κωδικό Πράξης MIS 396163

 

 1. 1.Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Μαραθώνος με έδρα Οινόης 6, Τ.Κ. 19007,

                         τηλ. 2294067777, 2294069269, fax 2294067909,http://www.marathon.gr, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 1. 1.Τίτλος Έργου : Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαραθώνα ( κωδικός MIS 396163 )

 

 1. 1.Είδος Σύμβασης και Τόπος Εκτέλεσης του Έργου : Σύμβαση Τεχνικού Έργου

 

Ταξινόμηση κατά CPV :

 • Π    45100000 : Εργασίες Προπαρασκευής Εργοταξίων.
 • Π    45200000 : Εργασίες για κατασκευή ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού.
 • Π    45210000 : Εργασίες κατασκευής κτιρίων.
 • Π    45300000 : Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Π    45400000 : Εργασίες Αποπεράτωσης κτιρίων.

Τόπος του έργου : Στη Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα του Δήμου ΜαραθώνοςΑφετηρία Μαραθωνίου δρόμου

Κωδικός NUTS : GR300

 

 • 4.   Η Προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση. Η Σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA) και δε μπορεί να ανανεωθεί. Η εκτέλεση της Σύμβασης δεν υπόκειται σε ειδικούς όρους και δεν είναι επαναλαμβανόμενη.
 • 5.   Δικαιώματα Προαίρεσης : Όχι.

 

 • 6.   Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση : Όχι.

 

 • 7.   Περιγραφή / Αντικείμενο της Σύμβασης : Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός νέου κτιρίου, που σε συνδυασμό με τη συλλειτουργία με την υπάρχουσα διαμόρφωση του χώρου της Αφετηρίας του Κλασσικού Μαραθώνιου δρόμου θα δημιουργήσει έναν πολυλειτουργικό χώρο διεθνών συναντήσεων, ένα πολιτιστικό πάρκο με συνεκτικό στοιχείο το άθλημα του Μαραθωνίου δρόμου και την ιστορία του τόπου.

 

 • 8.   Κατανομή σε τμήματα : Όχι.

 

 • 9.   Συνολικός Προϋπολογισμός : Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι 8.410.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 23,00 %). Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 6.837.398,37 ευρώ.

 

 • 10. Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία Ολοκλήρωσης : Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των εικοσιτεσσάρων μηνών από την ανάθεση της σύμβασης.

 

 • 11. Απαιτούμενες Εγγυήσεις Συμμετοχής : Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του ν. 3669/08, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 135.535,26 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο τωνεννέαμηνών και τριάντα ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 609/85), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 4 παρ. 12 του ν 3481/06).

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

 

 • 12. Απαιτούμενες Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης : Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3669/08, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 338.838,14 Ευρώ.

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του νομίμου ορίου 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/08, το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 35% του προϋπολογισμού.

 

 • 13. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 με κωδικό Πράξης MIS 396163, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει κωδικό Πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 2012ΣΕ25580000) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93) και της κράτησης 0.1% επί της αξίας της αρχικής σύμβασης εκτός ΦΠΑ για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ.2, εδ.βαρθρ. 238 του Ν.4072/2012(ΦΕΚ Α’86)).

Εφόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο (παρ. 3 του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012), προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι ποσοστού 10%, για τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου   51 του Ν. 3669/2008.

 

 • 14. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

     1.1  Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 4η , 5η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και στην 3η , 4η , 5η (με νομό Αττικής ως έδρα ή ως δεύτερο νομό) για έργα κατηγορίας Η/Μ.

β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε

γπροέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

       1.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

       1.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.   Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

     1.4  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 2η για έργα κατηγορίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

     1.5  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

 

 • 15. Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό η εμπορικό μητρώο : Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα

α. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή (προκειμένου περί αλλοδαπών) σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της.

β. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη.

γ. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.

δ. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.

ε. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία).

 

 • 16. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Ικανότητα - Απαιτούμενα Αποδεικτικά :

α. Δανειοληπτική ευχέρεια για την εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου ύψους τουλάχιστον 10% επί του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 683.739,84 €.

β. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας (παραγρ. 21.2 της παρούσας) θα πρέπει οι παραπάνω προϋποθέσεις να συντρέχουν στο πρόσωπο μιας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

 • 17. Τεχνική Ικανότητα - Απαιτούμενα Αποδεικτικά :

Για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, η απόδειξη των τεχνικών ικανοτήτων συνάγεται από:

α. Τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του εργολήπτη ή/ και των στελεχών της επιχείρησης και ιδίως του ή των υπευθύνων για την εκτέλεση των έργων.

β. Τον κατάλογο των εκτελεσθέντων έργων κατά την τελευταία πενταετία, ο οποίος πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης των σημαντικότερων έργων. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και προσδιορίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. Αν κριθεί αναγκαίο μπορεί να ζητηθεί η απευθείας διαβίβαση των πιστοποιητικών αυτών στην αναθέτουσα αρχή από την αρμόδια αρχή που τα εξέδωσε.

γ. Υπεύθυνη δήλωση για τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις, το μηχανικό και τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου.

δ. Υπεύθυνη δήλωση για το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία.

ε. Υπεύθυνη δήλωση για το τεχνικό προσωπικό ή για τις τεχνικές υπηρεσίες που θα διαθέσει ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου, ανεξάρτητα αν ανήκουν ή όχι στην επιχείρηση.

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις

 • 18. Είδος Διαδικασίας : Ανοικτός Διαγωνισμός.

 

 • 19. Κριτήρια Ανάθεσης : Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.

 

 • 20. Τρόπος Λήψης των στοιχείων του διαγωνισμούΠληροφορίεςΤεχνικές Προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα : Πληροφορίες, Τεχνικές Προδιαγραφές, συμπληρωματικά έγγραφα το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τη ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ, στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 104, Τ.Κ. 19005 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, πληροφορίες : ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ, τηλ. 2294320541, 2294320546, fax 2294090810, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., http://www.marathon.gr).

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την 30/04/2013, ώρα 15:00. Εφόσον τα στοιχεία αυτά ζητηθούν έγκαιρα, η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό υποχρεούται να τα παραδώσει στους διαγωνιζόμενους εντός έξι (6) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν στη Γενική Τράπεζα αρ. λογαριασμού 9800176603-1 τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 500 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Επίσης, τα τεύχη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος (http://www.marathon.gr) και θα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους προς ενημέρωσή τους.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου (Α).

 

21. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών : Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 07/05/2013, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

 

22. Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού : Όχι.

 

23. Τόπος διενέργειας διαγωνισμού : Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Τ.Κ.19005 Νέα Μάκρη Δήμου Μαραθώνος, από την ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι Δημόσια.

 

24. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται : Δήμος ΜαραθώνοςΔνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΠρόεδρος Επιτροπής ΔιαγωνισμούΥπόψη : Κολοβός Γεώργιος, Λ. Μαραθώνος 104, 19005 Νέα Μάκρη, τηλ. : 2294320500, 2294320541,e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., http://www.marathon.gr.

 

25. Γλώσσα Διαδικασίας : Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική.

 

26. Χρόνος Ισχύος Προσφορών : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα εννιά μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

27. Δυνατότητα Εναλλακτικών Προσφορών : Όχι.

 

28. Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμών άλλων αρχών ανάθεσης : Όχι.

 

29. Ημερομηνία Αποστολής στην Υπηρεσία Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης :

     01/03/2013

    

                                                                                                                        

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 / 03 / 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΛΟΥΪΖΟΣ

 

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 195 επισκέπτες και κανένα μέλος