ΑΔΑ: ΒΕΔ37Λ7-70Θ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Συγγρού 80-88

Ταχ. Κώδικας   : 11741, ΑΘΗΝΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

(Τύπος Α)

 1. 1.Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα Προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ»,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (Κ.Δ.Ε.), καθώς και την λοιπή νομοθεσία περί δημοσίων έργων,

 1. 2. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή των συλλεκτήρων ομβρίων της Λεωφ. Καραμανλή, της Οδού Κυριακοπούλου και της οδού Μ. Ασίας καθώς και των συλλεκτήρων που συμβάλλουν σε αυτές στην περιοχή της Αναβύσσου που εντάσσεται, με την πρόσφατη πολεοδομική μελέτη, στην ζώνη επέκτασης Α΄ κατοικίας (από την οδό Κυριακοπούλου έως την οδό Ανώνυμος 93) με σκοπό την αντιπλημμυρική της προστασία.
 2. 3.Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 17.300.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών:                                                                             10.837.990,17 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):                                             1.950.838,23 Ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης

εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)                                                  1.150.994,56 Ευρώ

που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους

του άρθρου 57 παρ. 3 Ν. 3669/08,

Απολογιστικά (άσφαλτος):                                                                          114.175,00 Ευρώ

Αναθεώρηση:                                                                                           11.042,69 Ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:                                                                3.234.959,35 Ευρώ

 1. 4.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08.
 2. 5.Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, 5% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου και 10% αρχικού συμβατικού αντικειμένου για δαπάνες προμηθειών υλικών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο έργο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 3669/08, όπως εξειδικεύεται με την εγκύκλιο 10 της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης (Δ17)/ΥΠΟΜΕΔΙ (αρ. πρωτ. Δ17α/05/73/ΦΝ 433.α/9-5-12).
 3. 6.Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
 • Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 5η ή 6η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, είτε

β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε

γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 • Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
 • Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.   Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
 • Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
 1. 7.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 11741, μέχρι και την 24/04/2013.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της γραμματείας της Δ.Τ.Ε. 2132065313, FΑΧ επικοινωνίας 2106984020.

 

 1. 8.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30/04/13 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00. στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41 – Αθήνα, από αρμόδια επιτροπή.

 

 1. 9.Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του ν. 3669/08, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 281.079,96 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

 

 1. 10.Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (αριθ. ενάρ. έργου κωδ. ΠΔΕ2012ΕΠ08580069) και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 μέσω ΠΔΕ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93).

 

 1. 11.Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

 

Σημείωση: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε την 01/03/2013.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 379 επισκέπτες και κανένα μέλος