ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΕ- ΛΕ- ΕΒ

Ταχ. Διεύθυνση: 17ο Λεωφ. Μαραθώνος

Ταχ. Κώδικας: 153 51 – Παλλήνη

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Η Περιφέρεια Αττικής «Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή Παρόχου της Παροχής Υπηρεσιών του «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», προϋπολογισμού 813.008,13€ και ΦΠΑ 186.991,87€, για την οποία έχουν εφαρμογή οι παρακάτω ρυθμίσεις:

α. Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ "Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και με τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων.

 

β. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1564/2005 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την

κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων.

 

γ. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005.

 

δ. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2011 για την

τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

 

ε. Ο Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173/30.09.2010) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989/(L 395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).

 

στ. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».

 

ζ. Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

 

η. Ο Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως 84.

 

θ. Ο Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις»

 

ι. Το ΠΔ118/2007 Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ.

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στον καθαρισμό ρεμάτων αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Οι εργασίες περιλαμβάνουν απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων, των φερτών υλικών, ήτοι αργών λίθων εν γένει, σκύρων, χαλικιών, άμμου, ξύλων, σκουπιδιών, κορμών δέντρων, καθώς και κοπής εκριζωμένων δέντρων, τα οποία μεταφέρονται με το νερό και φράζουν κρίσιμα σημεία των ρεμάτων.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 813.008,13€ και ΦΠΑ 186.991,87€.

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) ή σε νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει ήδη συσταθεί και που κατ’ ελάχιστον στο αντικείμενο της δραστηριότητας τους

περιλαμβάνεται αποδεδειγμένα ο καθαρισμός ρεμάτων.

 

Αναλυτικότερα, στον διαγωνισμό καλούνται οι παρακάτω:

 

 1. Εγχώριες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες οφείλουν να είναι εγγεγραμμένες σε σχετικό Επιμελητήριο (Ε.Β.Ε., Τ.Ε.Ε.), είτε σε άλλο αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο στο οποίο ανήκουν Επιχειρήσεις παροχής εργασίας σε δημόσιες συμβάσεις, όπως στο Μ.Ε.ΕΠ. της ΓΓΔΕ του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
 2. Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) είτε ακόμη από κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου τα οποία τηρούν επίσημα Επαγγελματικά Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ «Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών» της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, οι δε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι αντίστοιχα εγγεγραμμένες σ' αυτά, με αναγνωρισμένη την ενασχόληση τους στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ρεμάτων (κατηγορία υπηρεσιών 1, τμήμα με κωδικό CPV 90721800).
 3. Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ε.Ε., τα οποία δεν τηρούν μεν επίσημα μητρώα όπως εκείνα της προηγούμενης παραγράφου, οι ενδιαφερόμενες όμως Επιχειρήσεις διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στην παραπάνω παρ. 1. και είναι εγγεγραμμένες σε γενικότερων κατηγοριών Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών.
 4. Κοινοπραξίες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραπάνω παραγρ,1 έως 3 σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους και υπό τον όρο ότι κάθε κοινοπρακτούσα Επιχείρηση αφενός θα συμμετέχει στο διαγωνιζόμενο σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% και αφετέρου θα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καλύπτουσα τα ζητούμενα επαγγελματικά προσόντα, θα πρέπει να διαθέτει και την τεχνική ικανότητα που αναφέρεται αναλυτικότερα στο άρθρο 22 παραγρ. 6 της Διακήρυξης αθροιστικά για το σύνολο των μελών.

 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 2ος όροφος.

 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους το βραδύτερο μέχρι εξ (6) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 29-03-2013 ημέρα Παρασκευή. Εφόσον τα παραπάνω τεύχη ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται ή αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους εντός της παραπάνω προθεσμίας (άρθρο 10, παραγρ. 1.β του ΠΔ 118/07), από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών και για οποιαδήποτε πληροφορία για την παραλαβή του σφραγισμένου εντύπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ.Τ.Ε. – Περιφ. Ενότητας Ανατολ. Αττικής Λ17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 2ος όροφος, τηλ. 213 2005333.

 

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05-04-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 2ος όροφος πληροφορίες τηλ. 213 2005333 και 2132005330, FAX επικοινωνίας 210 6032993.
 2. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, με εφαρμογή των όρων του άρθρου 25 παραγρ.4 του ΠΔ118/07, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 50.000,00 €. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό είτε στο Φορέα αποδοχής των υπηρεσιών είτε στην Αναθέτουσα Αρχή (όπως τούτες αναφέρονται στις παραγρ. 1.1, έως 1.4 της Διακήρυξης) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο

των εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της

δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 05 – 02 - 2014. Οι

εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον συντρέχει νόμιμη

περίπτωση.

 

Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα την επωνυμία του διαγωνιζόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο της σύμβασης για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε τρεις (3) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ της αναθέτουσας αρχής, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση.

 

 1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού (σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Π.Δ. 118/07).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες) και αρχίζει

από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές

προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

 

 1. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
 2. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοινωνίας – ενημέρωσης των υποψηφίων, με e-mail και fax.
 3. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ/νσης Πληροφορικής Περιφέρειας Αττικής (με περίληψη): www.patt.gov.gr στην ενότητα: Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων (Διαδρομή: Αρχική – Έργα – Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων).
 4. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 085, Κωδ. Έργου: 2012ΕΠ08500120 του Π.Δ.Ε.

 

Σημείωση: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας αποστάλθηκε ήδη στην υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. την 04 - 02 – 2013.

 

                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

                          ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

 

 

                                                                                    

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 468 επισκέπτες και κανένα μέλος