ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                    
ΑΡΙΘ. Πρωτ:    2262
Χαλάνδρι       6/2/2013  
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
---------------------------------------------------
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 3.887.383,28€ συμπ/νου ΦΠΑ
Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό € 3.133.429,42 (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και αναλύεται ως εξής:
Α Μέρος χρηματοδότηση ΕΤΠΑ : € 2.993.686,92 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)
Β Μέρος χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι: €139.742,50(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από την Τεχνική Υπηρεσία, Φ. Λίτσα 29 & Αγ. Γεωργίου (2ος όροφος), μέχρι και την 28/2/2012 ημέρα Πέμπτη.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού δέκα (10) ΕΥΡΩ, εκτός αν επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα Τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2132023980, FAX επικοινωνίας 2132023983, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Β. Σπηλιοπούλου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5η Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι στην 3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 3η τάξη και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 62.668,59 € και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθν. Πόρους στα Πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 μέσω ΠΔΕ με ποσό 3.020.731,70 € και από Ίδιους Πόρους του Δήμου Χαλανδρίου με ποσό 139.742,50 € επί πλέον ΦΠΑ .
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί με την επιφύλαξη δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 242 παρ. 3 του Ν. 4072/12 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-12) .
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
                                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ
                                                                                                                                                          Και με εντολή
                                                                                                                                         Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
                                                                                                                                ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
                                                                                                                                                ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ
                                                                                            

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 245 επισκέπτες και κανένα μέλος