ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο

Πληρ. Κιμπεζή Κατερίνα, Γκουλιούμη Μαρία, Τηλ. 22990-20124,

fax: 22990-20013

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μαρκόπουλο 11-12-2012

Αριθμ. Πρωτ. 655

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ 267 Α).

3. Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α).

4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

6. Την υπ’ αριθμ. 47/18-07-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «Βραυρώνιος» με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2012.»

7. Το υπ’ αριθμ. 34928/31227/24-07-2012 έγγραφο του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί αποστολής αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡΙ. 1/58/18506/30.8.2012 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.

9. Το υπ’ αριθμ. 33125/31-08-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων».

10. Την π’ αριθμ. 59/22-10-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.

11. Την υπ’ αριθμ. 426/03-12-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας περί λήψης απόφασης για καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ΙΔΟΧ για το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ.

12. Τους οριστικούς πίνακες ωφελούμενων γυναικών που προέκυψαν από τη σύζευψη οριστικών πινάκων επιλέξιμων φορέων/δομών κατόπιν της υπ’ αρ. 1035/19-06-2012 πρόσκλησης προς τους αναδόχους φορείς/δομές της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 με τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης δυνητικά ωφελούμενων γυναικών και συγκεκριμένως για το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Νομού Αττικής, Περιφέρεια Αττικής.

13. Το υπ’ αριθμ. (ΦΕΚ 1703/τ’Β’/01-08-2011) περί συγχώνευσης των Νομικών Προσώπων: Α) Πνευματικό Ηλικιωμένων Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΚΑΠΗ), Γ) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Μαρκοπούλου, Δ) Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου και Ε) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».

14. Τον τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των «Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Μαρκοπούλου Μεσογαίας» (ΦΕΚ 685/τ.Β’/21-05-2010).

15. Την υπ’ αριθμ. 1/09-01-2013 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Βεβαίωση Προέδρου του Νομικού Προσώπου «Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «Βραυρώνιος» ότι οι αιτούμενες θέσεις της ΣΟΧ1/2013 αφορούν νέες προσλήψεις και όχι ανανεώσεις ή παρατάσεις συμβάσεων και έχουν τηρηθεί όλες οι σχετικές διαδικασίες από το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση με την Ε.Ε.Τ.Α.Α., η οποία δεν έχει ακόμη υπογραφεί.

16. Την υπ’ αριθμ. 653/11-12-2012 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – με θέμα: «Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για κάλυψη δαπάνης» του προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», προς υλοποίηση του Ευρωπαίκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»/ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών αναγκών, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2012, που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κωδ. θέσης        Υπηρεσία           Έδρα υπηρεσίας  Ειδικότητα         Διάρκεια σύμβασης          Αριθ. ατόμων

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

            ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών,                             Από την υπογραφή

            Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών                                     της σύμβασης έως

            Δραστηριοτήτων Δήμου    Μαρκόπουλο      Δ.Ε. ΒΟΗΘΟΣ    31-8-2013 με δυνατότητα

            Μαρκοπούλου Μεσογαίας                         ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΥ-   παράτασης σε περίπτωση

120       «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ». Για τη              ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ  συνέχισης του    1

            λειτουργία της δομής του                                    προγράμματος.

            Δημοτικού Παιδικού Σταθμού

            Πόρτο Ράφτη                                         

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――         ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών                              Από την υπογραφή της

            Πολιτιστικών & Περιβαλλοντικών               ΥΕ        σύμβασης έως 31-8-2013 2

121       Δραστηριοτήτων Δήμου    Μαρκόπουλο      ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ       με δυνατότητα παράτασης                                    Μαρκοπούλου Μεσογαίας                        ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  σε περίπτωση συνέχισης

            «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ». Για τη                           του προγράμματος

            λειτουργία της δομής του

            Δημοτικού Παιδικού Σταθμού

            Πόρτο Ράφτη                                         

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――         ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών                              Από την υπογραφή της

            Πολιτιστικών & Περιβαλλοντικών               ΥΕ        σύμβασης έως 31-8-2013

122       Δραστηριοτήτων Δήμου    Μαρκόπουλο      ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ       με δυνατότητα παράτασης                                    Μαρκοπούλου Μεσογαίας                         ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  σε περίπτωση συνέχισης 1

            «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ». Για τη λειτουργία                                   του προγράμματος

            της δομής του Δημοτικού Παιδικού

            Σταθμού Μαρκοπούλου                                       

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――         ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών                              Από την υπογραφή της σύμβασης

            Πολιτιστικών & Περιβαλλοντικών               ΥΕ        έως 31-8-2013    1

123       Δραστηριοτήτων Δήμου    Μαρκόπουλο      ΚΛΗΤΗΡΩΝ        με δυνατότητα παράτασης                       

            Μαρκοπούλου Μεσογαίας             ΘΥΡΩΡΩΝ         σε περίπτωση συνέχισης

            «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»              ΓΕΝΙΚΩΝ           του προγράμματος

            Για τη λειτουργία των δομών                    ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  

            των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1936 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχεία 2, του ανωτέρω Παραρτήματος.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

 

Δημοσίεσυη της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μια εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «21-3-2012} να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας. Στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαρκοπούλου Ν. Αττικής στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτητης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1194 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε στο fax: 210-6647728 ;h 213 1319188.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο απαυθύνοντάς την υπόψη κας Κιμπεζή Κατερίνας, Γκουλιούμη Μαρίας (τηλ. Επικοινωνίας: 22990-20124). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικών το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μια μόνο αίτηση και για θέσεις μιας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσενω διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μια ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ηερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας Ν. Αττικής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ναζητήσουν τα έντυπα τω ν αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων – Διαγωισμών Φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής. Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών Φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 166 guests και κανένα μέλος