ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη 02/01/2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ανοιχτού διαγωνισμού για τις ασφάλειες των μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρων - αυτοκινήτων -μηχανημάτων- μοτοποδηλάτων) του Δήμου Παλλήνης για ένα έτος. Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύττει ότι:

Για την ανωτέρω παροχή των ασφαλειών εκτίθεται σε ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές συνολικής δαπάνης ενενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ (99.390,00 €)

Οι ασφάλειες περιλαμβάνουν όλα τα οχήματα (απορριμματοφόρα - αυτοκίνητα – μηχανήματα – μοτοποδήλατα) του Δήμου και κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και Π.Δ. 28/80.

Για να γίνει κανείς δεκτός στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει:

α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους διακήρυξης.

β) Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τράπεζας 5% επί της συνολικής δαπάνης.

γ) Ρητή δήλωση του προμηθευτή ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας και ότι δέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15η του μηνός Ιανουαρίου 2013 , ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιθάκης 12 - Γέρακας) με ώρα ενάρξεως την 10:00΄π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:00’ π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στο Γραφείο Κίνησης του Δήμου τις εργάσιμες μέρες από 08 π.μ. έως 2 μ.μ. και στο τηλέφωνο 210-66.62.142 & 210-66.62.150


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 182 επισκέπτες και κανένα μέλος