ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 2.11.2012

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                            ΑΡ.ΠΡΩΤ. 13514

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ & ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125, 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

ΤΗΛ. 210 7292.601 έως 608, αρμόδιος Σκαροπούλου Εύη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ έτους 2013

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε μυστική δημοπρασία με «ανοιχτό διαγωνισμό» όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (απόφαση αριθ. 11389/93 ΦΕΚ 185/Β) με σφραγισμένες προσφορές για προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ έτους 2013, συνολικής δαπάνης 196.600,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού, στις 29 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη, στις 11.00π.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 12.091 ευρώ. Οσοι επιθυμούν να λάβουν με΄ρος στο διαγωνισμό πρέπει α) όταν θα τις στείλουν ταχυδρομικά να έχουν ατατεθεί την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του δ/σμού μέχρι τις 14.00π.μ. και β) όταν θα τις φέρουν πρσοωπικά ο χρόνος ηλήξης της προθεσμίας κατάθεσης συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγιστης των προσφορών.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια αγαθών, και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προμηθευτών κλπ. όπως αναφέρεται αναλυτικά στον ΕΚΠΟΤΑ και ΠΔ 60/2007 με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν απόδειξη εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικίο μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες – μέλη της Ε.Ο.Κ. από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια (άρθρο 7 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ).

Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα, αυτά θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές θα παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα αποστέλλονται ή θα παραδίδονται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετική αίτησης.

Το κόστος των δημοσιεύσεων θα ανέλθει περίπου στο ύψος των χιλίων (1000) ευρώ και θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΑΡμόδια υπάλληλος για την χορήγηση των εγγράφων του διαγωνισμού είναι η κα Σκαροπούλου Εύη (τηλ. 210 7292.601 έως 608, Fax 210 7292.621) για τα οποία απαιτείται η έκδοση σχετική παράβολου αξίας δέκα πέντε (15) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης και χορηγούνται από 12/11/2012 έως 27/11/2012.

Ο Δήμαρχος
Αντώνης Καμπάκης

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 107 guests και κανένα μέλος