ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          “Κατασκευή συνδέσεων και εργων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              επέκτασης υφιστάμενου δικτύου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                              ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής

Ενότητας Γέρακα”

Αρ. Μελ. 20/2011

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Προϋπολογισμός: 1.223.850,00 ευρώ (συμπ.ΦΠΑ 23%)

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμος Παλλήνης, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων και έργων επέκτασης υφιστάμενου δικτύου

ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Γέρακα», με προϋπολογισμό 1.223.850,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ εργασιών, με προϋπολογισμό 972.638,47€.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αντίτιμο

των20,00€ (Δευτέρα - Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 - 13:00), από τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 μέχρικαι την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 6604.649, Fax

επικοινωνίας: 210 6604.643, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Οικονόμου Σοφία.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27 Μαρτίου 2012 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00π.μ. και το σύστημα υποβολής

προσφοράς που περιλαμβάνει “επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας αυτών” του άρθρου 4 παράγραφος 4β του

Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου.

τάξεις 2η, 3η και 4η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ, στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείταιη κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 19.453 ευρώ, η οποία θα ισχύει το λιγότερο για διάστημα ΔΕΚ (10)

μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΝΝΕΑ (9) μήνες από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών, κατά το άρθρο 24 του Ν. 3669/2008.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Παλλήνης για το έτος 2012.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.


Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Η.Ζούτσος

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 192 guests και κανένα μέλος