Βαθμός     Ασφαλείας

 

Καλύβια         06         /   03     /   2012

 

Αριθ.   Πρωτ         41           Βαθμός Προτεραιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Σαρωνικού

Ταχ. Δ/νση Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 190.10

 

Πληροφορίες: Ελευθερίου Σταμάτης

 

Τηλέφωνα : 2299 3 20314

ΠΡΟΣ:

Fax : 22993 20337

 

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με τη διενέργεια διαδικασίας Ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στις τιμές του προϋπολογισμού των Τεχνικών Προδιαγραφών), για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ , (είδη παντοπωλείου, είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη αρτοποιείου) για τις ανάγκες σίτισης των νηπίων των Παιδικών Σταθμών και τις ανάγκες των ΚΑΠΗ του Νομικού Προσώπου Δήμου Σαρωνικού του έτους 2012 και έτους 2013, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 166.023,26 με ΦΠΑ

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ και τις διατάξεις του Ν.3463/06, του Ν.2198/94, του Ν.2286/95, του Ν.2506/97, του Ν.2741/99, του Ν.3310/05,της 53361/11-10-06 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών ,Δημ, Διοίκησης & Αποκέντρωσης –Οικονομίας & Οικονομικών-Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 Β’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα και την τροποποίησή της (ΦΕΚ 1323/30-07-2007 Β’), του Ν.3548/07 και του Ν.3852/10 την 12/2012 απόφαση του Δ.Σ, την ανάγκη του Νομικού Προσώπου Δήμου Σαρωνικού για τη σχετική προμήθειας.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Δήμου Σαρωνικού στους Κ.Α: 15-6481.002, Κ.Α: 15-6481.003, Κ.Α: 15-6481.004, Κ.Α: 15-6481.005, Κ.Α: 15-6481.006.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού στις 11/4/2012 και ώρα 11π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται θα είναι συνταγμένα αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι μέσα σε σφραγισμένο φάκελο μαζί με όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Νομικό Προσώπο (οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου ταχ.Κώδ.19010) μέχρι την παραμονή του διαγωνισμού (ημερομηνία παραλαβής προσφοράς).

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται σε πέντε τοις εκατό 5% (πέντε τοις εκατό), επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (με το Φ.Π.Α.). Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο μισό.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της σύμβασης υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης και να λάβουν γνώση της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Ν.Π. Δήμου Σαρωνικού ( Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου ) στα Καλύβια Αττικής έως και δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΠΕΤΡΟΣ   ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 92 guests και κανένα μέλος